عطاری بهار

طب سنتی - گیاهان دارویی

عطاری بهار

آنفولانزا B:عامل مایکو ویروس گروه a,b,c.
راه انتشار:ازطریق قطرات هوایی ناشی ازسرفه.
دوره کمون:24-48 ساعت.
دوره عفونی:درطول کمون واوایل بیماری.
علائم:حمله ناگهانی با تب،سرماخوردگی،بیحالی،سردرد،دردپشت ولمبر،بی اشتهایی،سرفه های خشک وضربان تند که معمولا درعرض 2تا3روزتسکین می یابند.
معمولا عفونت توسط باکتری صورت گرفته وبیماری راطولانی تر میکند وبه سرعت درهرجمعیتی انتشار می یابد.
توجه:برای این بیماری واکسن موجوداست،اما فقط 70%موثر میباشد.زیراکه عفونت زیاداست.