عطاری بهار

طب سنتی - گیاهان دارویی

عطاری بهار

التهاب حاد عصب بینایی:آسیب ناگهانی دید مرکزی با سردردشدید که با حرکت دادن چشم تشدید پیدا میکند.
ظاهر چشم عادی بوده اما مردمک چشم درمقابل نورتا حدودی توانایی انقباض خودراازدست میدهد.
این حالت تا حدود 6تا8 هفته ادامه پیدا میکند.
بااین وجودممکن است عواقبی چون کم شدن دیدچشم داشته باشد.
تشخیص این بیماری بسیار اهمیت دارد زیرا 40%ازبیماران مبتلا به تصلب یا اسکلروزچندگانه دارای این شرایط میباشند.
عطاری بهار