عطاری بهار

طب سنتی - گیاهان دارویی

عطاری بهار

التهاب حاد نایژه:واژه ای که عموما برای هرنوع عفونت نایژه ها بکار میرود.
بطور کلی التهاب نایژه ها ممکن است اولیه یا ثانویه،حاد یا مزمن باشد.
برونشیت حاد منجربه آنفولانزا وسرماخوردگی،سرخرگ وبعضی عفونتهای ویروسی دیگر میشود.
مخصوصا هنگام بروزسرماخوردگی ونیزدرآب وهوای مرطوب شایع تر است.
معمولا ازناحیه نای شروع شده وهمراه با سرفه های دردناک وسوزنده وایجاد ناراحتی درپشت جناغ واختلال درتنف