عطاری بهار

طب سنتی - گیاهان دارویی

عطاری بهار

التهاب زهره(کیسه صفرا):آماس زهره،التهاب حاد زهره معلول عفونت باکتریایی است که سبب تب ودردشدید درجدارشکم درمحل زهره میشود ومعمولا بااستراحت ودارو قابل درمان است.
التهاب مزمن زهره غالبا با سنگ صفراوی همراه است که سبب عود مکرردرددربالای شکم میشود.
عطاری بهار

ممکن است به علت عفونت باکتریایی عود کننده باشد.
ولی فرایندهای فیزیکی منجر به تشکیل سنگ صفراوی نیز ممکن است نقش مهمی داشته باشند.
برای درمان آن ممکن است به زهره برداری نیازافتد.