عطاری بهار

طب سنتی - گیاهان دارویی

عطاری بهار

التهاب کولون:آماس کولون،نشانه هایی معمولی آن عبارت است از:اسهال گاه همراه باخون ودردپائین شکم.
تشخیص آن ازراه نشان دادن التهاب آسترکولون(مخاط) با کولونسکوپی یا پرتونگاری با تنقیه ی باریم است.
التهاب کولون ممکن است ناشی ازعفونت باآنتامو باالتهاب آمیبی کولون باشد.
همچنین ممکن است دربیماری کرون رخ دهد(کولیت کرون) التهاب زخم کننده ی کولون(التهاب علت ناشناخته ی راست روده کولون)تقریبا همیشه راست روده ونیز میزان متغیری ازکولون رادچارالتهاب وزخم میکند وعلت آن ناشناخته است.
التهاب راست روده شدت آن ماه به ماه متغیر است.