عطاری بهار

طب سنتی - گیاهان دارویی

سکته چیست؟
مجراهای داخل مغزوروان حساس ومتحرک؛سد میشوند.اعضای حرکت کننده ونفس کش یاازکارمی افتندیاناتوان میشوندونفس کشیدن به زحمت می افتد.اگر بیماری سکته نوبتی باشد؛مانند حالت خفگی؛کف وسایر موادازدهان خارج کند سکته سخت است ودلیل برناتوانی نیروی محرکه دراعضای تنفسی است.امااگردرحین نوبه بیمار نتواند نفس بکشد.کف بردهان نیایدوخرخرنکندوموادازدهان بیرون نریزد؛حالت بیمارسخت تراست.اگردرنفس کشیدن بسیاردشواری ندیدودوای آبکی راکه دردهانش گرداندبه گلوسرازیرشودوازبینی فرونریزدهرچندازحالات قبلی آسانتراست بازخطر عظیم دربردارد.
                                                               
بقراط گوید:سکته قوی شفاندارد.هرچند سکته سبک وناتوان هم باشد بازشفادادنش آسان نیست.راه بندان مجاری ذکرشده چندحالت دارد؛برهم آمدن وپرشدن.برهم آمدن(انطباق)آن است که مواد آزاردهنده به مغزبرسدومغزدرهم آیدومنقبض شود.یااین که ماده ای که به مغزمی رسدگیرنده وغلیظ کننده باشدمانند سرمای شدید.اما پرشدن یاورم درپی داردیاندارد.پرشدن ورمی آن است که ماده بیماری هم مجراراپرسازدوهم کشیدگی(تمدید)بدهد؛که این حالت ازحالات سخت سکته میباشد.خواه ماده سدکننده گرم یاسردباشد.ماده ای که ورمی نیست واکثراازاثرآن ورم روی نمیدهد.یادرخودمغزونزدیک مغزاست که درمجرای روان داخل مغزراه بندان ایجاد میکند.یادرمجرای روان؛روانه به مغز این راه بندان روی دهد.وآن ماده بندآورنده یاخلط خونی است که یکباره به بطنهای مغز می ریزد؛یا خلط بلغمی است که اکثراخلط بلغمی سبب سکته میگردد.خلطی که مجرای روان به سوی مغزرا  می بندد؛بعدازانکه شریانات ورگهاراازخون زیاد لبالب میکند؛منفذی برای حرکت نمی ماند,بیمارخفه میشود.
همان حالت دست دهد که فشارتمام برهردورگ سباتی واردشودوحس وحرکت ازبین برود.اگر چنین حالتی از سبب جسمی رخ دهد.همان حالت خفگی رابه بارآورد؛که این ازانواع سکته واسباب سکته است.
شاید فالج فراگیرنده هردوطرف ازجسم راسکته گویند.هرچند اندامان بدن سالم باشند.شاید فروهشتگی وسستی یکطرف ازجسم راسکته گویندکه این  ازاصطلاحات سقراط است.اتفاق می افتدکه انسان چنان ازحرکت باز میماند که میان وی ومرده فرقی به چشم نخورد.نفس نمیکشد؛نبض نمی تپد.بااین همه زنده است وممکن است ازمرگ برهد.ماازاینوع زیاد  دیده ایم؛که از تنفس وضربان نبض بازمانده اند.ممکن است سردی دراواثرکرده باشدوبتوان گرمای غریزی چنین کسانی راباکوششی نه بسیاربه نشاط برگرداندوبخاردخانی رابرطرف نمودوتنفس راازسرگیرند.
ازاین رو بهتراین است چنین مردگانی را که سکته کرده اند فورا دفن ننمایندوحد کم هفتادودوساعت جنازه را نگه دارند.
اکثر سکته سرانجام مغزی به فالج میکشد.زیرا اگر طبیعت دربیرون راندن ماده ازهردوطرف بدن عاجزباشد.آنرابه نزدیکترین نیمه دردمنددیرینه وضعیف تر میراندوبه داخل مجراها می بردوازمغزوبطنهای مغزدورش می سازد.
چنین می نماید که راه بندان سکته؛فراگیر همه بطنهای مغزاست؛چه اگر فقط دربطن عقبی مغزبودنبایستی حس رادرقسمت جلومغزورخساره ازکاربیندازد.
بقراط گوید:اگرشخص سالمی ناگهان احساس دردسرکندوبعداسکته نمایدقبل از هفت روزمی میرد؛مگراینکه به تب گرفتارآیدکه ممکن است تب زواید را تحلیل ببرد.وبدان!که دراکثر کسانی که ازحیثیت عمر وبدن وکاروزندگی به رطوبت نزدیکند به سکته دچار می شوند؛وبویژه اگر همراه رطوبت سردی هم باشد.
اگر گرم وخشک مزاج سکته کندخطراست؛زیرابیماری ضدمزاج تا سبب بسیاردشوارنباشد نمی آید؛وچون مزاج ازمرض دوراست بیمارآن راتحمل نخواهد کرد.کم اتفاق می افتد که گرم مزاج سکته کند.
هرگاه ماده بیماری فالج هردوطرف جسم را دربرگیردسکته رخ می دهد.همچنان که اگر ماده سکته به طرفی ازجسم آیدفالج به بار آورد.اکثرسبب سکته دردوبطن عقبی مغزاست؛اگرهمراه سکته تب آید؛اکثراورمی تکوین شده است.
کسانی که از سودایی بودن خونشان؛نیاز به رگ زدن زیاددارندوازرگ زنی فایده می بینند درنتیجه برای سکته وامثال سکته؛قابلیت پیدا میکنند.
آمادگی برای سکته نوبتی:خوردن داروهای تندمزه اخلاط کندروراشتاب بخشدوما اخطار نوبتهای سکته راذکرکردیم.
علامات:فرق میان سکته وسباب(بیماری خواب آلودگی وبیهوشی):سکته کننده خرخردرگلو داردونفسش مرتب نیست؛که بیمارسباب چنین نمیباشد.بیمارسباتی ازخواب گران بتدریج به خواب سبک می رسد وگاهی ناگاه چنین شود؛لیکن دربیماری سکته دراکثر اوقات قبل ازآمدن سردردوبادکردگی رگهای گردن؛سرگیجه؛سراسیمگی؛تاریک شدن چشم؛لرزش جسم؛برهم ساییدن دندان درخواب؛تنبلی؛سنگینی روی آوراست.اکثرا بول زنگاری وسیاه ورسوبات خاک اره ای وسبوس درآن است.

درود خداوند به روح مقدس شیخ الرئیس ابوعلی سینا و پدرم استاد حکیم خیرالله کریمیان

سلامتی تاج زرینی است بر سر افراد سالم که فقط بیماران قادر به دیدن آن می باشند.

علی کریمیان


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اَبر برچسبها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات