عطاری بهار

طب سنتی - گیاهان دارویی

تعریف وریدها:وریدها رگهای بدون ضربان هستند وهمگی ازکبد منشاء گرفته اند.
وریدهائی که ریشه تمام وریدها راتشکیل می دهند عبارتنداز دوورید که یکی ازآنها ازسطح مقعر کبد سربیرون می آورد ومهمترین فائده آن رساندن غذابه کبد است وآن راورید باب کبدی می نامند.
عطاری بهار
ورید دیگر ازسطح محدب کبد برخاسته است وکارش تحویل گرفتن غذاازکبد ورساندن آن به اندامهاست،این ورید راورید اجوف می نامند.
اینک ورید باب راشرح می دهیم.
ورید باب:دردوانتهای خود انشعاباتی دارد
انتهائی که درگودی کبد فرورفته است به پنج قسمت میشود،انشعاباتی ازآنها جدا می شود وبه کناره های محدب کبد می رسد وشاخه ای ازآنها نیز به کیسه صفرا می رود،این انشعابات مانند ریشه درخت روبه رستنگاه خود هستند.
انتهای دیگرکه بطرف فرورفتگی کبداست بلافاصله بعدازجداشدن ازکبد به هشت شاخه تقسیم می گردد که دوشاخه آن کوچک وشش شاخه دیگربزرگترند،یکی از شاخه های کوچک به دوازدهه می پیونند وغذارا ازآن دریافت می کند،این شاخه دارای انشعاباتی است که درلوزالمعده پراکنده شده است.
شاخه دیگرازدوشاخه کوچک درقسمتهای پائین معده وباب المعده متفرق میگردد وغذاراکسب میکند.
 عطاری بهار
شش شاخه بزرگ ازآن هشت شاخه عبارتنداز:
شاخه اول:خودرابه سطح هموار معده می رساند وآن راغذا می دهد وبااندرون معده ازتباطی ندارد،زیراکه اندرون معده ازغذائی که ابتدا به اووارد میشود سهم خودرابرمیدارد.
شاخه دوم:بطرف طحال می رود تا غذای آن راتامین کند،این شاخه قبل ازرسیدن به طحال انشعاباتی ازخود بطرف لوزالمعده می فرستد تاازصاف شده ترین غذائی(غذای قابل جذب)که برای طحال همراه داردسهم لوزالمعده رابپردازد وبعدازآن به طحال می پیوندد وبعدازپیوستن باآن رشته ای ازآن برمیگردد ودرسمت چپ معده پخش میشود وغذای این قسمت را می رساند،قسمتی که به طحال وارد میشود وبوسط آن می رسد به دوبخش تقسیم می گردد که بخشی بطرف بالا وبخش دیگر به پائین می رود،بخش بالارو درنیمه فوقانی طحال انشعاباتی حاصل میکند تا این قسمت راغذا دهد،بخش دیگر که پائین می رود به قسمت محدب معده روان است وبعدازرسیدن به معده به دوقسمت تقسیم میشود،قسمتی درسطح طرف چپ معده پراکنده میگردد وغذامی رساند وقسمت دیگر دردهانه معده فرومی رود ومواد زائد ترش گس سودائی رادرآن می ریزد تاهمراه مواد زائد بیرون آید ودهانه معده راتحریک کند واشتها رابرانگیزد،ازاین بخش پائین گرا نیز دوشعبه جدا میشود که یکی ازآنها انشعابات خودرادرنیمه تحتانی طحال می پراکند تا غذای آن نیمه تامین گرددودیگری درچربی های سطح معده وروده ها متفرق میشود وغذای آنها را می رساند.
شاخه سوم ازشش شاخه بزرگ بطرف چپ میرود ودرشبکه رگهائی که پیرامون روده مستقیم هستند متفرق میگردد وغذائی را که دردردغذا موجوداست میمکد.
شاخه چهارم:بشکل مویرگ هائی پراکنده میشود که قسمتی ازآنها درسطح طرف راست توزیع میشود وبخشی ازطرف طحال به سطح طرف چپ معده متفرق میگردد وقسمتی نیز بطرف راست چربی اطراف معده وروده میرود وپراکنده میگردد ودربرابر انشعاباتی که از شعبه های رگ طحالی آمده است وطرف چپ این چربی را گرفته است قرار می گیرد.
شاخه پنجم:درشبکه پیرامون قولون پراکنده میشود وغذا می گیرد.
بخش اعظم شاخه ششم(مزانتری فوقانی)درپیرامون روده صائم پراکنده میشود وبقیه دررشته های باریکی که به روده کور(سکوم) پیوسته اند متفرق می گرددوجذب غذا میکند.این رابدان.
ورید اجوف وانشعابات بالاروی آن:ریشه ورید اجوف درهمان آغاز به انشعابات مویرگی تقسیم ومتفرق میشود،این مویرگ ها ازانشعابات مویرگی ورید باب غذارا می گیرند،انشعابات ورید اجوف ازسطح محدب کبد به درون آن وارد میشوند وانشعابات مویرگی ورید باب در سطح مقعر کبد به آن راه می یابند.
درسطح محدب کبد شاخه ای(تحتانی) ازورید!جوف جدا میشود که به دوقسمت تقسیم میگردد،قسمتی ازآن بالارو وبخشی پائین رواست.بخش بالارو درحجاب فرومیرود ودرآن دورشته میشود که دراین اندام متفرق میشوند وبه آن غذا می رسانند وبعدا غلاف قلب نزدیک میگردد وانشعابات بزرگی به پوشش قلب میفرستد.
این انشعابات بصورت مویرگ هائی در می آیند ئغذای پوشش قلب را می رسانند،همین ورید مجددا به دوقسمت منقسم میگردد،قسمت بزرگتردرمحل دهلیز راست قلب به آن وارد میشود وغذای قلب را تامین میکند.این رگ ازورید اجوف به قلب می آید وازسایر رگهای قلب بزرگتر است وباید همچنین باشد،زیرا که رگهای دیگربرای گرفتن هواواین رگ برای تغذیه است وچون غذا ازهواغلیظ تر  است باید ظرف آن وسیع تر ومجرای آن فراخ تر ازمجرای هواباشد،زیرا که رگهای دیگربرای گرفتن هوا واین رگ برای تغذیه است وچون غذاازهوا غلیظ تراست باید ظرف آن وسیع ترومجرای آن فراخ تر از مجرای هواباشد،این رگ بزرگ وقتی به قلب وارد میشود سه غشاء ازآن بوجود می آید که سخت ترین وسفت ترین غشاء ها هستند وآستر آنها هم به طرف بیرون وهم بطرف درون قراردارد،قلب درموقع انقباض غذای خودراازاین غشاها دریافت می کند ودرموقع انبساط بسبب سختی غشاء ها بر نمیگردد،وریده مزبور درنزدیکی قلب سه رگ ازخود منشعب می سازد،یکی ازآن سه رگ که از رستنگاه شریان ها به نزدیکی حفره چپ قلب می آید وردراه خود به حفره طرف راست قلب می پیچد وبه شش می رسد،اینوع ورید مانند شریان ها دارای دوغشاء است وباین جهت آنرا ورید شریانی می نامند،فائده این دوغشاء آن است که یکی ازآنها خون بسیار لطیف راازخود می تراود که هم مزاج گوهر شش باشد،زیراخونی که درورید اجوف است چون ازقلب هنوز زیاد فاصله نگرفته است به پختگی خونی که درشریان جاری است نرسیده است،فائده غشاء دوم آن است که خون درون ورید را به نهایت پختگی می رساند.
دومین رگ از سه رگ نامبرده درقلب می چرخد ودرداخل آن منتشر میشود وغذای آن را تامین می کند واین حالت موقعی است که ورید اجوف ازطرف دهلیز راست قلب به آن داخل شود.
سومین رگ درجاندران وبویژه انسان به سوی طرف  چپ قلب میرود وپس ازآن به مهره پنجم سینه می گرود وبرمهره تکیه میکند ودردنده های هستگانه زیرین ودرماهیچه ها وسایر اعضای پیوسته باآنها متفرق میگردد.درود خداوند به روح مقدس شیخ الرئیس ابوعلی سینا و پدرم استاد حکیم خیرالله کریمیان

سلامتی تاج زرینی است بر سر افراد سالم که فقط بیماران قادر به دیدن آن می باشند.

علی کریمیان


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اَبر برچسبها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic