عطاری بهار

طب سنتی - گیاهان دارویی

معجون بوذرجمهری 
اگرمیخواهید تسلیم مشکلات نشوید معجون بوذرجمهری بخورید:گاه چنان درتب وتاب رفتنیم که حواسمان ازسمت وسوی هدف پرت میشود.یادمان می رود که جایی بایستیم وازخودبپرسیم که به کجا چنین شتابان؟
کمی بخود بیاییم میبینیم اینهمه دوندگی وخودکشی کردن هایمان برای چیزهایی است که دارند اتفاقابااین سبک وسیاق زندگی ما ازدست میروند.به جای اینکه بدست بیایند وآرامش یکی از نخستین قربانیها در فهرست بلند گمشده های فراموش شده ماست.
اگر خوب دقت کنیم این خودما هستیم که خیلی وقتها با انتخاب های خواسته وناخواسته؛اسباب بهم خوردن آرامش مان را جورمیکنیم.سرراه منزل باخودم بفکر فرومیروم که زندگی آدمها آسان تر شده است اماراحت نشده.چه بایدکرد برای پیداکردن این آرامش گمشده؟دراینجا کارمان بی شباهت به دوندگان دوومیدانی نیست.میدان زندگی ویک پرش 2 گام بلند.
گام اول:شروع تعامل هوشمندانه با عوامل تنش زا:عوامل تنش زایا همان مولدهای استرس زا؛همه جای زندگی ما پیدا میشوند وهمیشه هم دراختیارمانیستند؛اما خبر خوب این است که امکان غیر فعال کردنشان قطعا دردست ماست.برای این کار مراحل ذیل رادنبال کنید.
1-موارد استرس آوروزندگی خودراشناسایی وفهرست کنید:برای شروع نگاه کنید چه چیزهایی دارندآرامش تان رابهم میزنند؛یادم هست دریک کارگاه؛تخته چوبی که از سقف آویزان بود دائم به سرکارگران می خورداما به مرورزمان دیگر کسی تخته چوب مزاحم را نمی دید.عادت شده بود بجای رفع این عامل مزاحم هروقت کسی به منطقه برخورد می رسیدبصورت خودکار مانور حرکات موزون بدهد.استرس های روزانه ماهم اگر فکری بحالشان نکنیم به مرورزندگی ما برای خودجابازمیکندوماندگار میشوند.در صورتیکه این مهمان ناخوانده کاملا قابل رفع شرهستند.
2-جرات تغییر بخودبدهید:اگرحواسمان راجمع کنیم میبینیم بسیاری از این موارد استرس زا واقعا قابل حذف هستند؛فقط تا بحال همت نکرده ایم یا به تغییرشان فکرنکرده ایم ویا جرات آن رابخود نداده ایم.پس بدنیست دست بکار شویم وفکری به حالشان بکنیم.چیزهایی که دارند جسم وروحمان را می خورند ومی شود که نباشد.
درحالیکه خیلی ازمافقط بلدیم باروزگار بسوزیم وبسازیم میشود ساخت ونسوز.محیطهای تنش زا از عوامل مهم ازبین بردن آرامش هستند.
یک شغل اعصاب خردکن وپراسترس نباید لزوما شغل اول وآخرزندگی تان باشد.میشود با برنامه ریزی درست وبدون بی گداربه آب زدن به شغلی بهتر مشغول شد.یک محله نامناسب برای زندگی؛چاره اش لزوما سروکله زدن دائمی با مشکلاتش نیست.یک راه جاره اسباب کشی به محله ای مناسب تراست که فقط قدری همت میخواهد وبعد عمری آسودگی.
یک کارفرما یا همکار بدقلق را گاهی باگرفتن یک انتقالی میتوان اززندگی روزمره حذف کرد.پس قسمت عمده ای ازانرژی ما بجای سروکله زدن دائمی باعوامل استرس زا میتواند با حذف هوشمندانه آنها از زندگیمان؛صرف فعالیتهای مفیدتر وکسب آرامش بیشتر شود.
3-عوامل قابل حذف وغیرقابل حذف رادرست ازهم تشخیص دهیم:همه استرسهای مابه راحتی قابل حذف نیستند؛خیلی ازآنها یاازدست ما خارج هستند یا حذفشان خسارتهای جبران ناپذیری به زندگیمان وارد میکند.
دوخطایی که گاه مرتکب میشویم حذف عواملی است که قابل مدیریتند ومدیریت عواملی که قابل حذفند.یعنی با خیلی ازچیزها کنار می آییم درصورتیکه نباید کناربیاییم وباخیلی چیزهای دیگر کنار نمی آییم که باید کنار بیاییم.
طلاق نمونه ای از اینوع انتخابهاست.بعضی از زوجها با حذف شریک زندگی خودهمین نخستین وبظاهر راحت ترین گزینه را برای کسب آرامش از دست رفته وآزادکردن جانشان انتخاب میکنند.جایی که حذف وپاک کردن صورت مسئله همیشه بهترین وحتی راحت ترین گزینه نیست وعوارض جانبی آتی هم خیلی وقتها این را نشان داده است.
خسارات این اشتباه گاهی از اصل مشکل بیشتر میشود.مثل پدیده ای بنام فرزندان طلاق که غالبا دردآورند.پس باید بتوانیم این دورا ازهم تشخیص دهیم وتفکیک شده عمل کنیم ومشاوره حتما انجام شود.
گام دوم:مدیریت استرس:نقل است بزرگمهر(بوذرجمهر)وزیر خردمند انوشیروان ساسانی به عللی مورد خشم شاه واقع شد؛شاه دستورداد اورادرخانه تاریکی زندانی کنند؛اورابه زندان انداختند.پس از مدتی شاه چندنفرازبزرگان رابرای اطلاع از حال بوذرجمهر به زندان فرستاد؛اوراسرحال وشاداب یافتند.پرسیدند علت شادابی تو چیست؟اودرپاسخ گفت:من داروی معجونی درست کرده ام که از 6چیز آمیخته شده ازآن استفاده میکنم؛از اینرو چنین بانشاط هستم.ترکیب آن این چنین میباشد.
1=اطمینان به خدا2-هرچیزی مقدرشده خواهدرسید3-صبرواستقامت بهترین چیز برای امتحان شدن است4-اگر صبر نکنم چه کنم؟وبا بی تابی چه کاری میتوان کرد؟5-افرادی هستند که کارشان از من سخت تر است باید به آنها نگاه کرد6-ازاین ساعت تا ساعت دیگر واز این ستون تا ستون دریگر فرج وراه گشایش است.
سپس شاه آزادی اورافرمان داد.کمی دقت درداستان بوذرجمهرمارابه این نکته میرساند که راه برخورد باعوامل تنش زایی که از زندگیمان قابل حذف نیستند.یک تغییر تاکتیکی است.یعنی تغییری درخود؛بصورتی که اثر این عوامل برماخنثی شود.شمابایدیادبگیرید یاعوامل تنش زاراحذف کنید یا اثرش راروی خودتان به حداقل برسانید.
نکته جالب این جاست که حتی اگر نتوانید حذفشان کنید وقتی بتوانید اثرشان رابرروی تان خنثی کنید؛اصل کارراانجام داده اید.یادگرفتن راه مدیریت وتعامل باعوامل تنش زایعنی گام بلندبرای نفس راحت کشیدن در زندگی؛برای اینکار باید با ماهیت آرامش آشنا شویم.
آرامش ذاتا ماهیت درونی دارد؛محصولی است که از حاصل جمع دریافتهای بیرونی وباورهای درونی به ما بدست می آید.واقعیت این است که آرامش خیلی بیشتر ازآنکه منشاءخارجی داشته باشد به درون ما برمیگردد.حتی اگربیرون هوای چندان دل چسبی نداشته باشد.
حتما کسانی رادیده اید که درمقابل نقدشدن عصبانی میشوند.همین نقدشایدبرای عده دیگری حکم عیب یابی ورفع مشکل ازخودراداشته باشد.بهترین دوستان من کسی است که عیبهای م