عطاری بهار

طب سنتی - گیاهان دارویی

حصبه یك بیماری مسری وعفونی است كه گاه بطورمنفرد وزمانی بصورت همه گیر درمی آید.
بنابراین مایه كوبی یكی ازبهترین وسائل پیشگیری آنست بخصوص دركشورما كه درتمام فصول این بیماری رابصورت انفرادی ملاحظه میكنیم.حصبه میكروبی داردكه درمقابل سرما مقاومت زیادی داشته ودراثرحرارت بزودی ازبین میرود.درآب رودخانه تا یكماه زنده میماند.دریخ مدت 2-3 ماه مقاومت می ورزد؛بنابراین ازمصرف یخ یخچالهای معمولی بایداحترازجست.
طرزسرایت:میكروب حصبه درتمام دوران مرض درادراروبه خصوص مدفوع مبتلایان وجودداردوحتی دربسیاری ازافرادمدتهابعدازبهبود در مدفوع دیده میشود.سرایت بطریقه مستقیم یعنی دراثرتماس بابیماران ودراثرعدم رعایت نظافت ویابوسیله آشپز؛شیرینی پزوخدمتكار انجام میگیردیابطور غیرمستقیم دراثر نوشیدن آبهای آلوده؛شیرخام مخلوط باآب آلوده؛یخ آلوده؛سبزیجات؛خوردن صدف ویابوسیله مگس؛ملافه ولباس مریض سرایت میكند.درصورت انتشار غیرمستقیم حصبه شكل همه گیر بخود میگیرد(آلودگی آب).
میكروب حصبه معمولا ازراه دهان وارد معده شده به روده ها داخل میگردد وسپس ازآنجا به غده های لنفاوی رسیده شروع به رشد میكند.بعدا وارد جریان خون میشود.این سیرقریب دوهفته طول میكشد كه دوران پنهانی بیماری راتشكیل میدهد.میكروب قریب یكهفته طول میكشد كه دوران پنهانی بیماری راتشكیل میدهد.میكروب قریب یكهفته درجریان خون میماند؛سپس وارد كبد وكیسه صفرا شده ازراه زرداب دوباره بروده بر میگردد.
میكروب درروده سمومی كه ترشح میكندكه سبب زخم قسمت انتهایی روده باریك میگردد.تحریك اعصاب به سبب سم مرض باعث ایجاد این زخم میشود.دردوران گندخون بیمار تب میكند.پس از سیر دوران 21روزه مرض زخمهای روده التیام پذیرفته وایمنی حاصل میشود.سوراخ شدن وخونریزی روده دراثرزخمها امكان پذیر است؛تمام اندامهای بدن درجریان حصبه ممكن است دستخوش ضایعاتی بشوند.
نشانه های حصبه:شروع مرض به آرامی انجام میشود.تب مختصر؛خستگی ؛سرگیجه؛كوفتگی؛خواب مختل؛دهان تلخ ویبوست؛دردكمروگردن وبیحالی عارض میشود؛شكم نفخ پیداكرده كمی دردناك میشود.مخصوصا درپهلوراست وپائین شكم دردمحسوس میباشد یابجای یبوست اسهال فرامیرسد.طحال بزرگ میشودگاهی خون دماغ وجوددارد.در امتحان سینه علائم برونشیت بگوش میرسد.صبحها تب كم بوده وشبها بالامیرود تا اینكه درظرف 4-5روز تب به 40درجه میرسد.نبض نسبت به تب كندترمیباشد.
5-8روز بعدعلائم شدت می یابدیعتی استقرار مرض فرامیرسد.بیمار دررختخواب خود بیحركت می افتدونسبت به اطرافیان بی اعتنا میباشد ویا اینكه دربیحالی وكوفتگی عمیقی غوطه ورمیباشد.گاهی هذیان وبیخوابی وجوددارد؛بیمار اشیاءمبهمی رادرهواجستجو میكند.عطش زیاداست؛لبها وزبان خشك وروی لبها ودندانهارا قشر غلیظ قهوه ای رنگ میپوشاند.
اشتها كم است؛نفخ شكم زیاد ودر ملامسه درپهلوی راست وپائین شكم دردوجودداردوقرقر مخصوص درلمس شكم احساس میشود.درحصبه ی سخت اسهال آبكی وجوددارد.تب دائما در 40 درجه باقی مانده صبح و شب كمی باهم اختلاف داردیعنی صبح كمتر وشبها زیادتراست.
درپاراتیفوئیدها تب وعلائم عمومی خفیف تراست ولی درهمه ی موارد این وضع وجودندارد.نبض در تیفوئید كندبوده گاهی دوضربه ای میشود.درتمام تیفوئیدها طحال بزگ میشود.
درهفته دوم حصبه دانه ها یا لكه های قرمز وعدسی شكل درروی شكم وپشت پیدامیشودكه بافشار ازبین میروند.بندرت این دانه ها درصورت وسایر نقاط بدن یافت میشود؛این دانه هااغلب 8روزیاكمی بیشتر وجوددارندبعدازبرطرف شدن آنهاپوست ریزی درمحلشان آغازمیشود.ازروز 15-17بتدریج علائم بیماری تخفیف پیدامیكند.تب پائین می آید ودرآخر مرض بحران عرق وادراری فرامیرسد وحالت عمومی بهتر میشود.
دوران نقاهت حصبه:1تا15روزاست دراینمدت اشتها برمیگردد؛موهای بدن میریزد.پوست بدن ممكن است تجدید شودسرانجام طحال بحال اول عودت میكند.
دركودكان مدت حصبه كوتاه تربوده علائم آن سبكتر میباشد.شروع آن نیزدركودكان ناگهانی است زبان باردارومرطوبست ؛پایان ناخوشی هم ناگهانی است دركودكان بجای اسهال یبوست وجوددارد؛گاهی اوقات حصبه بیشتراز21روزطول میكشد.درافرادپیر؛فرتوت؛معتادبه الكل انواع خطرناك آنراملاحظه میكنیم؛زمانی با خونریزیهای متعدد همراه میشود.
عوارض حصبه:بسیارمتعدداست؛خونریزی روده؛سوراخ شدن روده ها؛ورم كیسه صفرا؛یرقان؛ورم غددبناگوشی عوارض دیگرازقبیل نارسائی قلب؛عارضه پئی؛استخوانی؛تنفسی؛ادراری؛مفصلی؛پوستی؛ورم بیضه وپستانها ملاحظه میشود.درپاراتیفوئید تبخال دیده میشود.
پیشگیری حصبه
1-بعدازتشخیص اعلام بیماری به مراكز بهداری وجداكردن بیماران ازافرادسالم.
2-ضدعفونی كلیه وسائل بكاررفته بوی‍ه مدفوع بیماران مبتلا به حصبه رامی بایدبااهك یا ماده گندزدای دیگر عقیم نمایند.
3-ازبین بردن مگس ورعایت مراقبتهای بهداشتی دیگر.
4-بعدازخاتمه بیماری تمیزكزدن اطاق بیماروآفتاب دادن ان كافی است.
5-اطرافیان بیمارحق دستمالی به غذاهایاآشپزی وغیره راندارند؛مگراینكه كشت مدفوع آنهادردوبارمتوالی منفی باشد.
6-مایه كوبی افرادسالم واطرافیان بیمار.
7-جستجوی مبداءاصلی بیماری درآب؛اغذیه؛یخ وغیره؛پی گردی ناقلین سالم وكنترل افرادیكه باتغذیه عمومی سروكاردارند مانند:نانواها؛شیرفروشها؛سبزی فروشها؛آشپز؛كنترل موادغذایی؛صدفهای دریایی بخصوص آب آشامیدنی وغیره.
8-رعایت موازین بهداشتی مانند جوشاندن شیر؛مایه كوبی مشافرینی كه به نقاط مشكوك میروند.آموزش بهداشت عموم به مردم وضدعفونی كردن ترشحات بیماران(مدفوع)؛دراروپا نوع  حصبه aشایعتر ازbاست ودرآمریكا برعكس bزیادتر میباشد.مایه كوبی حصبه درسه نوبت بفاصله سه هفته صورت میگیردمصونیت حاصله ازآن 2-4سال است.درموقع شیوع مرض یكبارتجدید كردن مایه كوبی برای بیداركردن ایمنی كافیست؛تزریق واكسن حصبه رادركودكان از 3-7یالگی توصیه مینمایند(درنقاط آلوده وهمه گیر).
دوران تعلیق حصبه را28روزبعدازشروع ناخوشی معین كرده اندولی باطریقه تداوی جدیدكودك حصبه ای رامیتوان زودتر معالجه كردبنابراین اگر كشت مكرر مدفوع منفی بود یعنی میكرب حصبه وجودنداشت طفل زودتر ازموقع مقرر میتواند به مدرسه بازگردد.

درود خداوند به روح مقدس شیخ الرئیس ابوعلی سینا و پدرم استاد حکیم خیرالله کریمیان

سلامتی تاج زرینی است بر سر افراد سالم که فقط بیماران قادر به دیدن آن می باشند.

علی کریمیان


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اَبر برچسبها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic