عطاری بهار

طب سنتی - گیاهان دارویی

اكثر بیماران دیابتی میتوانند بادرمان مناسب زندگی سالم وطبیعی داشته باشند.باوجود این بعلت پیدایش تغییراتی درپرده  قاعده ای عروق خونی كوچك (میكروآنژیوپاتی دیابتی)ازنظر بالینی بیماریهائی بصورت رتینوپاتی؛نفروپاتی؛نوروپاتی یا بیماری عروق محیطی ناشی ازدیابت بوجودمی آید.این تغییرات معلول عدم كفایتتاثیر انسولین بوده واغلب نزدبیمارانیكه مدت چندین سال دیابت داشته اندوبیماری خودراكنترل نكرده اندبدرجات شدید بروز می نماید.
كنترل نكردن دیابت نه تنها باعث تسریع پیدایش این عوارض میگردد بلكه خطر هیپوگلیسمی وستواسیدوزرانیزدربردارد.ازطرف دیگر جلوگیری نكردن ازدیابت باعث اختلال عمومی درسلامت؛بروزحساسیت شدیدبه عفونتها وعدم اعتمادبه نفس برای قبول مسئولیتهای یك زندگی طبیعی میگردد.بنابراین پزشك یابیمارهیچ كدام نباید كنترل دیابت را موضوعی سرسری انگارند.
هدف درمان دركلیه موارد دیابت رفع علائم وحفظ وزن بدن درحدودطبیعی میباشد.بعدازاین مرحله درمان بستگی بوجودعوارض داردكه ممكن است موجودباشدویادرعرض 10سال بعدازتشخیص بیماری ظاهرگردد.
بنابراین برای بیمارانیكه بعلت پیری یا بیماریهای عضوی وخیم انتظارنمیرودكه بیش از 10سال زندگی كنند كنترل بیماری بطوریكه فقط گاهگاهی گلوكز ناچیزی درادراریافت شودكافیست.بطوركلی اختلالات شدیدكنترل دیابت بصورت 1-2%گلیكوزوری تظاهر مینماید.دربیماران جوانتر هدف درمان تاحدودامكان تصحیح اختلال متابولیسم میباشد.بعلاوه بایدنهایت كوشش رابعمل آورد كه گلیكوزوری راتاحدامكان قبل وبعدازوعده های غذاتقلیل دادزیراقندادرارنمودار میزان قند خون میباشد.كنترل دیابت كاملا منوط به همكاری بیمار؛درك اوازماهیت بیماری وآشنایی اوبااصول درمان دیابت میباشدولی تعلیم وتربیت بیمار برعهده طبیب است ونیازمند صرف وقت فراوان؛تفاهم وحوصله زیادمیباشد.بنابراین اگر طبیبی مایل نباشداین وظیفه رابعهده بگیردوبخوبی انجام دهد بایدبیماررابه طبیب دیگری كه مایل به انجام اینكارباشد معرفی نماید.
راهنمایی بیماردیابتی رابایدهرچه زودتر بعدازمسجل شدن تشخیص آغاز كرد.زیرادراین هنگام بیماربسیارمضطرب وآماده همكاریست ومیل داردهمه چیزرابیاموزد.هنگامیكه بیمارمطالب لازم رافراگرفت بایدمسئولیت تخمین وحفظ كنترل بیماری خودرابعهده بگیردولی همیشه بایدهرچندماه یكبارطبیب براونظارت نمایدولی دراین جلسات ملاقات منظم طبیب نقش مشاوررادارددراینجا بایدمتذكرشدكه دركمتربیماری دیگری موفقیت درمان به اندازه دیابت بستگی به رابطه صحیح واصولی بین بیماروطبیب دارد.

 عطاری بهار
طبیب نباید دیابت رادرمان كندبلكه بایدبیماردیابتی راتعلیم دهدتاخودرادرمان نمایدوسپس براونظارت كند..باید تاكید نمودكه كلیه بیماران دیابتی رابایدبه فواصل منظم ازنظروجودیاپیشرفت عوارض معاینه نمودچه این عوارض درصورت پیشرفت به درمان جواب نخواهدداد.دیابت انواع بالینی متفاوت دارد.دیابت زنان چاق ومسن یكی ازانواع آن است .معمولا این زنان وقتی بعلت ناراحتیهائی مانند خارش فرج وغیره به طبیب مراجعه مینماینددرآزمایش ادرارشان قندكشف میشود.این دیابت پایدارومستقل ازانسولین است وبعدازبلوغ ظاهر میشودوتقریبا همیشه فقط بار‍ژیم غذایی كنترل میگردد.یكی از دیگر ازاشكال دیابت؛بیماری قندجوانان است.دراین شكل بیمارممكنست بعداز چندروز یاچندهفته عطش ولاغری سریع؛دچار كتواسیدوز شدیدشود.این دیابت وابسته به انسولین است ولذا زندگی بیماربستگی به تجویز منظم انسولین دارد.بین ایندوشكل دیابت انواع متعدددیگری وجوددارد؛بعضی ازاینهارامیتوان فقط بارژیم غذایی كنترل كردوبرخی دیگر محتاج درمان اضافی باداروهای خوراكی پائین آورنده قندخون هستندوبالاخره عده زیادی بایدباانسولین درمان شود.
ر‍ژیم غذایی:كلیه بیماران دیابتی؛صزفنظرازنوع بیماری بایدتاآخر عمرخودر‍ژیم غذایی رارعایت نماید.غذاباید:
1-متناسب باوضع مالی وشرایط داخلی وشغل بیمار باشد.
2-ازنظر غذائیت متعادل باشدیعنی هم حجم كافی داشته باشدكه گرسنگی بیماررابرطرف كند وهم متنوع باشد.
3-بایدساده باشدبطوریكه بیماریاكسی كه غذاراتهیه میكندبه آسانی آنرادرك نماید.
رژیم وزن نشده:بسیاری ازبیمارانی كه تازه پی به دیابت خودبرده اندخاصه بیماران فربه عادت دارندكه غذائی حاوی مقدارزیادی موادهیدرات دوكربن بخورند.اغلب این بیماران دیابت خفیفی دارند.برای كنترل دیابت ووزن آنهاكافیست مقدارزیادی موادقندی راحذف نموده چون این ر‍ژیم رابه سهولت میتوان اجراكرد.بهتراست نزدبیماران مناسب نخست فقط این عمل راانجام دادخاصه نزدبیماران مسن كه احتیاجی به كنترل شدیدودقیق دیابت ندارند.این رژیم خوبست به بیماریك لیست غذایی میدهندودرآن غذاهائی راكه نبایدبخوردوآنهائی راكه میتواند بمقدارمتوسط صرف نمایدوبالاخره اغذیه مجازراشرح میدهند.
الف-غذاهی زیر ممنوع است:
1-شكر؛گلوكز؛مربا؛مارمالاد؛عسل؛شربت؛شیره قند؛میوه كنسروشده؛آب نبات؛شیرینی؛شكلات؛لیموناد؛نوشابه های گلوكزداروغذاهایی كه باقندوشكر شیرین شده است.
2-كیك؛بیسكویت شیرین؛بیسكویت شكلاتی؛شیرینی جات؛كلوچه؛پودینگ؛سس های غلیظ.
3-نوشابه های الكلی.
ب-غذاهای زیررابمقدارمعتدل میتوان خورد:
1-انواع نان(ازجمله نان مخصوص لاغری ونان كم نشاسته؛نان سفیدیاسیاه؛ساده یابرشته).
2-نان رولت؛بیسكویت؛كیك.
3-سیب زمینی ونخودولوبیای پخته.
4-حبوبات وبقولات وبرش.
5-كلیه میوه جات تازه یاخشك یاآبمیوه.
6-ماكارونی؛اسپاگتی؛فرنی تخم مرغ وسایرغذاهای محتوی آردفراوان.
7-سوپهای غلیظ.
8-غذاهای دیابتی.
9-شیر.
ج-غذاهای زیرآزاداست:
1-كلیه انواع گوشت وماهی وتخم مرغ(سرخ نكرده ).
2-پنیر.
3-سوپ یاآبگوشت رقیق وآب لیمویا گوجه فرنگی.
4-چای یاقهوه.
5-كلم؛كلم دلمه ای؛بروكلی؛گل كلم؛اسفناج،شلغم یالوبیای فرانسوی؛پیاز؛تره فرنگی یاقارچ كاهو؛خیار؛گوجه فرنگی؛پیازچه وتربچه؛خردل؛شاهی؛مارچوبه وحعفری؛ریوند.
6-سبزی؛ادویه؛نمك؛فلفل؛خردل.
7-كره ومارگارین.
8-ساكارین یا ساكسین برای شیرین كردن.
بعضی از بیماران رانمیتوان بااین رژیم خوب كنترل كرد.
علت آن یازیادی مصرف موادقندی یاچربی ویاندرتا پروتئین است.دراین مواردمیتوان اغذیه محتوی هیدروبن فهرست "ب"رامحدودكردوآنها رابرحسب واحدها واندازه های خانگی تجویز نمود.مثلادرلیست زیر هریك ازاقلام تقریبا 15گرم ماده هیدروكاربنه داردودرحدود 80كالری بوجود می آورد.
یك برش نازك نان سفیدیاسیاه (ممكنست برشته باشد).
دوبیسكویت معمولی یادوچای شیرین.
دوبیسكویت بی قندخامه دار.یا كیك جوی گرد.نصف نان مخصوص یانصف كلوچه ساده یاملاس دار.3قاشق غذاخوری برشتوك.
یك فنجان بلغورذرت؛برنجك یاسایرغذاهای مشابهی كه سرصبحانه بكارمیبرند(ولی نباید شكر داشته باشد).
یك قاشق غذاخوذی پوره سیب زمینی؛لوبیاپخته؛ذرت شیرین یا هویج؛میوه تازه مثلایك سیب؛پرتقال؛گلابی؛موزكوچك؛هلوی تازه؛10-20حبه انگور و2عدد آلو.
یك فنجان آب میوه كنسرو.
مقداركمی سوپ غلیظ كنسروشده یادرپاكت مانند سوپ عدس یابرشتوك.
4قاشق غذاخوری پودینگ شیركه با ساكین شیرین شده باشد.
2عددسوسی بزرك یا4عدد كوچك.
2قطعه ‍ژله بستنی.
یك بستنی لیوانی معمولی.
مقدارهیدرات دوكربن مجازبستگی به سن؛وزن وفعالیت بدنی بیماردارد.
مثلا اگربخواهیم 120گرم بدهیم بیمارمیتواندروزانه نیم لیترشیر(كه محتوی 5گرم است(7*15=105)بخورد.درصورت تمایل میتوان مقدارچربی راتقریبا محدودكرد؛مثلا مقداركره یامارگارین را12گرم=110كالری برای بیمارتعیین نمود.این ر‍ژیم غذایی برای بیماران كه پروتئین زیادنمیخورندونیز بیماران دیابتی لاغركه بارژیم تنهایارژیم داروهای خوراكی پائین آورده اند؛قندخونشان؛درمان میشود خیلی مناسب است.گاهی برای بیماران دیابتی كه انسولین تزریق میكنندودیابتشان پایداراست ولی نمیتوانندرژیم غذائی وزن شده رابادستگاه تبدیل بفهمند میتوان بااین رژیم نتایج خوب گرفت.
رژیم غذائی وزن شده:اینوع رژیم تقریبا دركلیه بیمارانیكه برای آنها انسولین تجویزمیشودونیزآنهایی كه فقط بارژیم ویكی ازداروهای خوراكی پائین آورنده قندخون درمان میشوندولی از غذای توزین نشده به نتیجه مطلوب نمیرسندلازم است.دستگاه تبدیل بایدساده باشد.این بیماران بایدازچندماه اول حتما غذاهاراوزن كنندتابامقدارمجازانها آشنا شوندبرای این منظوربایدتابلوی مناسبی تهیه نمود.بیمارانیكه نیازمندانسولین هستند.بندرت بهنگام تشخیص فربه میباشندوبنابراین حداقل درشروع درمان میتوان برای آنها پروتئین وچربی رابطور آزادتجویز نمود.


درود خداوند به روح مقدس شیخ الرئیس ابوعلی سینا و پدرم استاد حکیم خیرالله کریمیان

سلامتی تاج زرینی است بر سر افراد سالم که فقط بیماران قادر به دیدن آن می باشند.

علی کریمیان


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اَبر برچسبها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات