عطاری بهار

طب سنتی - گیاهان دارویی

عطاری بهار
دردیک مکانیسم محافظ بدن است.زیراموقعی تولید میشود که ضایعه ای بافتی ایجاد شده باشد.بدین ترتیب باعث میشودکه شخص درصدد دفع عامل آن برآید؛مثلا نشستن مدت زیادی روی پاها یا تحت فشارچیزی قرارگرفتن به علت قطع جریان موقتی خون وتحریک عصب مربوطه؛دردایجاد میشود.
محل اصلی دردبه علت پیچیدگی شاخه های عصبی وزیادی آنها بطوردقیق تعیین نمیشود؛مگرجائی که از رشته های عصبی کمتری برخوردارند؛مثل دستها ونوک انگشتان؛اینگونه دردها ممکن است درمحل اصلی خود حس نشود ودرجای دیگری محسوس شوند؛مثل دردهای انتقالی معده به سینه وقفسه صدری یا انتقال دردهای سیاتیکی دراثر آسیب مهره های کمری به پاها وزیررانها(درصورتی که مهره کمتری آسیب بیند درددرزیررانهاحس میشود).
محرک گیرنده حس درد:معتقدند که نسوج؛هیستامین آزاد میکندواین ماده باعث تحریک گیرنده های حس دردمیشود.این ماده حساس کننده درهرضایعه بافتی بوجود می آیدواگراین ماده ازخارج هم به بدن تزریق شود دردشدیدی راایجاد مینماید.بعضی ازداروها اثرخنثی کننده روی ماده دردزا دارندکه باخوردن آنها باعث تسکین دردمیشود(علت تسکین دردها؛خنثی شدن این ماده است).
محل دریافت حس درد:دردهای بدن پس ازاینکه واردنخاع شدند ازآنجا به طرف مغزرفته به ناحیه خاکستری قشرمغزی میرسند؛پس از گذشتن ازاین مسیردردحس میشود.
طاقت افراد نسبت به درد:طاقت افراد نسبت به دردخیلی متفاوت است بطوریکه بعضی کوهی رامووعده ای موئی را به کوه نشان میدهند؛لذا واکنشهای روانی که نسبت به دردایجاد میشودنمیتواند ملاک کاملی برای شدت دردباشد 
این واکنشها عبارتنداز:اضطراب،گریه وناله،افسردگی،تهوع وتحریک پذیری های دیگری که هیچکدام برای طبیب ملاک کاملی برای وجود وعدم شدت دردنیست،این تظاهرات مربوط به زمینه روحی بیماراست.
دردمنتشره:بیشتردردهاازمحل حقیق