عطاری بهار

طب سنتی - گیاهان دارویی

می گوئیم:اندامها اجسامی هستند که از نخستین آمیزش اخلاط نیک پیداشده اند،همچنانکه اخلاط نیزبنوبه خوداجسامی هستند که ازنخستین آمیزش ارکان حاصل گشته اند
اندامها دوبخش هستند:اندامهای ساده(مفرده)واندامهای مرکب.
اندامهای ساده:اندامهائی هستند که هرجزئی از اجزاءآنها چه درنام وچه درصفات کلی همه باهم مشترکند.مانند گوشت واجزای آن؛استخوان واجزای آن؛پی واجزای آن وازاین قبیل....وآنها رامتشابه الاجزاء مینامند.
اندامهای مرکب:اندامهائی هستند که هیچ جزئی از اجزای آنها چه درنام وچه در صفات کلی مشترک نیستند.مانند دست وصورت