عطاری بهار

طب سنتی - گیاهان دارویی

عطاری
فائده مجموعه استخوانهای کاسه سردرآن است که مانند سپری،مخ را دربرگرفته؛آنرا ازآسیب وگزند حفاظت میکند.این که آهیانه ازاستخوان های متعدد بهم پیوسته ای تشکیل شده است مبتنی بردوحکمت است که اولی معطوف به خوداستخوان ودومی مربوط به محتوای آن است.
حکمت اول:تشکیل استخوانهای کاسه سربصورت گروهی،بدومنظوراست:
نخست آنکه:اگربرای یک جزءآن شکستگی ویافسادرخ دهدهمه آهیانه زیان نمیبیند؛چه اگراستخوان یکپارچه بودازآسیب محفوظ نمی ماند.
دوم اینکه:کاسه سر به بخشهای اسفنجی ومتراکم(متخلخل ومتکاثف)ونازکی وستبری نیازمنداست وجمع این اضداددراستخوان یکپارچه ممکن نیست.
حکمت دوم:دریکپارچه نبودن وگروهی بودن آن مربوط به انگیزه هایی است که نه بخوداستخوان بلکه به محل اتصال آنها مربوط است.زیرااولا بخاراتی که ازمغزبرمیخیزداز استخوان بدون منفذ نمیتواند عبورکند؛پس بایدگذرگاهی برای بخش تحلیل رفته مغز که بخاری است وجودداشته باشد ومغزبتواند پالایش یابد.ثانیا تارهای عصبی که از مغز بیرون می آیند وبه اندامها می روندراه خروج داشته باشند.
همچنین مغز ودوعضو دیگردردوحالت دیگر مشترکا ذی نفع هستند،نخست اینکه رگها وشریانهائی که بدرون سر فرومیروندازدرزهای اجزاءاستخوانهای گروهی واردمیشوند.دوم اینکه پرده ستبروسنگین بتوانند درمرزبین این اجزای استخوانی واردشودوبرمغز سنگینی نکند ومغزراآزاد گذارد.
شکل طبیعی آهیانه گرد است ودرآن نیزدوحکمت ودوبهره مستتراست.
نخست اینکه حجم معینی ازشکل مدوربرای ماده محتوای خوددرمقایسه باشکل زاویه داروچندضلعی چنین حجمی فراخ تراست.ومنفعت مربوط به داخل سراست.
دوم اینکه وقتی جسمی مستدیر است دربرابر ضربات خارجی کمترازاشکال زاویه داروچندضلعی آسیب می بیند.آهیانه باشکل مستدیر خودتمایل به کشیدگی دارد.زیراپی های مغزی بشکل طولی قرارگرفته اندوبرای این است که ازفشار درامان باشند.
آهیانه دارای دوبرجستگی است یکی درجلو ودیگری درعقب که بتوانند پی هائی راکه ازطرف راست وچپ پائین می روندنگهداری کنند.
این استخوان مدوردارای سه درزواقعی ودودرزغیرواقعی است.سه درزواقعی عبارتنداز:
الف-درزکمانی یا قوسی که درآن پیشانی مشترک است وآنرادرزتاجی می نامند وبشکل هلالی است.
ب-درزمستقیم که سررابه دوبخش تقسیم میکند وآنرا درزسهمی میگویندوگاهی که به درزتاجی می پیوندد؛بنام سفودی(سیخی) میخوانند ودراینصورت شکل آن بصورت قوسی است که بوسیله یک خط مستقیم به دوبخش تقسیم میگردد وبشکل (--------< در می آید.
د-دودرزغیر واقعی درطول سرازدوطرف بموازات درزسهمی کشیده میشوندوبطورکامل دراستخوان فرونرفته اندوباین جهت آن دورادرزقشری می نامند.وقتی این دو درزغیرواقعی باسه درزواقعی بهم میرسند بشکل ناودانی در می آیند.
شکل سردرسه حالت غیرطبیعی است:
نخست،حالتی که سردربخش جلو برجستگی نداشته باشد.دراینصورت ازدرزتاجی بی بهره میشود.
دوم،حالتی که در قسمت عقبی آن برجستگی نباشد.دراین حالت درزلامی راازدست داده است.
سوم؛حالتی که دربخش جلو وعقب سربرجستگی نباشدوسرشبیه کره ای است که درازاوپهنایش برابر است.
جالینوس میفرماید:سری که ابعادش برابر است؛سهم لازم خودرا نیز ازدرزها دریافت داشته است.سری که دارای شکل طبیعی است درطول یک درزودرعرض دودرزدارد،لیکن دراینجا هم درعرض وهم درطول،در هرکدام یک درزدارد.درزعرضی ازیک گوش تا گوش دیگر ودرز طولی در جهت عمود برآن قرارگرفته است وبشکل X میباشد.
این دانشمند فرموده است:هرگز شکل غیرطبیعی چهارمی برای سروجودندارد.زیراهراندازه درازاکوتاهترازپهنا آید،بهمان نسبت محتویات مغزیاجسم مغزبه کاستی میگرایدکه بازندگی ناسازگاروبادقت ترکیب ناهنجاراست.وی فرموده پیشرواطباءراپسندیده است که شکل سرراچهارحالت رواشمرده است وبس وتونیزاین را بدان.
تشریح استخوانهای پائین تر ازآهیانه:سرعلاوه بر(دو)آهیانه(پاریه تال)دارای پنج استخوان است که چهارتای آن(دوتمپورال،یک فرونتال ویک اکسی پیتال)مانند چهاردیواره وپنجمی(اسفنوئید)بسان پایه ای برای سراست.این چهاردیواره سخت ترازتشنک هستند،زیرادربرابر افتادن ها وضربه ها سهم بیشتری دارند.ازآنجا که این چهاردیواره مانند آهیانه سر نیازبه ساختمان متخلخل ندارندتابخارتحلیل رفته مغزازآن خارج گردد وازآن جهت که مانند تشنک لزومی به تخلخل درآنها نیست تابرمغزسنگینی نکنند؛ازاین روی سخت ترندوبین آنها نیز دیواره عقبی سخت ترین است،زیراکه ازحراست حواس بی نصیب میباشد.دیواره نخستین،استخوان پیشانی است وحدود آن به این قراراست،درقسمت بالادرزتاجی ودرپائین درزدیگری است که ازطرف تاجی کشیده میشودونزدیک ابروبرچشم میگذردوبه انتهای دیگر تاجی میرسد.دودیواره دیگردرطرف راست وطرف چپ قراردارند واستخوان هائی هستندکه گوشها رادرخودجای داده اند وبمناسبت سختی زیادشان استخوان های دوسنگ نامیده میشوند.حدودهریک ازآنها چنین است.دربالا بوسیله درزقشری،درپائین بوسیه درزی که ازکناردرزلامی می آید وتادرزتاجی ادامه می یابد.درجلو بوسیله بخشی ازدرزتاجی ودرپشت بوسیله بخشی ازدرزلامی محدود میشود.
حدود دیواره چهارم دربالابوسیله درزلامی ودرپائین بوسیله درزی که بین سرواستخوان میخی مشترک است وبه هردوسرلامی میرسدمشخص می گردد.استخوان میخی(استخوان شب پره ای)استخوانی است که سنگینی سایراستخوان هابراوست .مقرمغزاست.درسخت آفریدن آن دوهدف منظوربوده است؛نخست اینکه سختی ان درتحمل سنگینی مغزمددکاراست.دوم اینکه اگر سختی کمترباشد به علت داشتن مواد زائد فساد می پذیردواین استخوان درمحلی قرارداردکه ریختنی ها برآن میریزندورعایت درسخت بودن ازهمین جهت است.
درهریک ازدوجانب گیجگاه دواستخوان سخت وجودداردکه عصبی راکه ازگیچگاه می گذرد پوشانده اند ودرطول گیجگاه مورب قرارگرفته اند وآنها را استخوان زوج(بالها) می نامند.
درود خداوند به روح مقدس شیخ الرئیس ابوعلی سینا و پدرم استاد حکیم خیرالله کریمیان

سلامتی تاج زرینی است بر سر افراد سالم که فقط بیماران قادر به دیدن آن می باشند.

علی کریمیان


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اَبر برچسبها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic