عطاری بهار

طب سنتی - گیاهان دارویی

عطاری بهار
دنده ها دستگاه تنفس واندامهای تغذیه ای رادربرگرفته اند وازآنها حفاظت میکنند.دنده ها برای اینکه سنگین نباشدواگرآسیبی رسیدهمه آنهارادربرنگیرد،استخوان یکپارچه نیستند.وبرای اینکه اگرنیازی پیش آمدکه گشاده ترازوضع طبیعی خودباشند،مثلا درمواردی که احشاءبوسیله خوراک وبادپرمیشود ولازم می آیدکه حجم تنه فراخترگرددوهمچنین برای اینکه ماهیچه های سینه که درعمل تنفس وحرکات آن کمک میکنند به آسانی انبساط یابند،استخوان مزبوریکپارچه آفریده نشدوبصورت استخوان چندقطعه درآمد.چون سینه فراگیرنده ششها وقلب واندامهای همراه آنهاست لازم بودکه در نگهداری آنها احتیاط شدیدی رعایت گردد،زیراتاثیر آسیبهای عارض براندامهای مزبورزیادتراست.چنین احتیاطی که درحفظ این اندامها شده است واین محکم کاری واستواری همه جانبه آن،نه موجب ضیق محیط برآنها شده است ونه زیانی به آنها میرساند.
بااین ترتیب هفت دنده فوقانی که اعضاء داخلی تنه رادربرگرفته اند،دراستخوان سینه(جناغ سینه)بهم میرسندوازتمام جوانب اندام اصلی رااحاطه کرده اند.دنده های دیگرکه بعدازدستگاههای تغذیه قراردارنددرقسمت عقب تنه شبیه مهره هائی هستندکه کشیدگی پیداکرده اندوباچشم نمیتوان آنرادیدودرقسمت جلوبه استخوان سینه(جناغ سینه)متصل نیستند،بلکه بتدریج ازآن فاصله میگیرند.فاصله بین بخش های برآمده این دنده ها(بخش قوس مانند کناری آنها) دردنده های فوقانی کمترودردنده های تحتانی بیشتراست تاعلاوه برکارحفاظت اندامهای تغذیه مانند جگر وطحال و...جائی برای معده بازکنندووقتی معده بوسیله غذاوهواپرمیشوددچارفشارنگردد.
هفت دنده بالائی رادنده های سینه ای میخوانند واین دنده ها هفت زوج هستند.دودنده وسطی ازاین هفت دنده،بزرگتر ودرازتر ودارای کناره کوتاهترازبقیه هستند وچنین شکلی برای محافظت کامل اعضای دربرگرفته شده بوسیله آنها متناسب است؛خمیدگی این دنده ها ابتدابه طرف پائین است وبعد به سوی بالامتوجه میشودوبه استخوان سینه می پیونددوهمانطورکه بعداشرح میدهیم،چنین حالتی فضای فراخ تری رابرای اعضاء دربرگرفته بوجود می آورد.برروی هریک ازاین بال های مهره ها دوفرورفتگی وجودداردکه دو زائده ی هریک ازاین دنده ها درآن فرومی روند وبااین عمل مفصل مضاعفی بوجود می آورند.چنین وضعی درانتهای دیگر دنده ها که بااستخوان سینه وصل می گردند نیزوجوددارد.
پنج دنده پائین ازهفت دنده مذکور کوتاه هستند وبنام استخوانهای عقب ودنده های آزاد نامیده میشوند.راس این دنده ها به غضروف هائی منتهی میشودکه ازشکستن آنها براثرضربه جلوگیری میکند وهمچنین موجب میشود که اندام های نرم وحجاب نه بوسیله رابط سخت بلکه بوسیله جسمی که ازلحاظ نرمی وسختی حدوسط است تماس داشته باشد.
تشریح استخوان سینه(جناغ سینه):استخوان سینه ازهفت استخوان ترکیب یافته است.استخوان سینه ازآن روی یک قطعه نیست که اولا فوائد مذکوردربحث های پیشین برآن مترتب باشد.ثانیا برای اینکه اندامهای تنفس که دربرابر آن قراردارند،بسهولت منبسط شوند.وازاین سبب نامتراکم آفریده شده است وبا غضروف هائی پیوسته است که حرکت نامحسوس آن رایاری دهند.وهمچنین مفصلهای آن محکم هستند.تعداد این استخوانها هفت تا هست،یعنی برابر تعداد دنده هائی که به آنها متصل است آفریده شده اند.بخش پائین استخوان سینه به یک استخوان غضروفی پهن می پیونددکه انتهای آن مستدیر است وآنرازائده خنجری می نامند.زائده خنجری ازسوئی محافظ فم المعده است وازسوی دیگر بین سینه استخوانی واندامهای نرم قرار گرفته است.تا بهم رسیدن جسم سخت وجسم نرم راازدشواری برهاند.
تشریح ترقوه(چنبر):ترقوه استخوانی است که دردوطرف بدن بالای استخوان سینه قرارگرفته است وبه سبب انحنائی که دارددرناحیه بین سینه وگردن فضائی بوجود می آوردکه رگهای بالارووبه سوی مغزوپی های سرازیر شده ازمغزبطرف پائین،به این فضا نفوذ وازآن عبورمیکنند.استخوان ترقوه درانتهای دیگرش بطرف دوشانه،به زائده استخوان کتف می پیوندد.استخوان بازو به استخوان ترقوه وکتف پیوسته است.


درود خداوند به روح مقدس شیخ الرئیس ابوعلی سینا و پدرم استاد حکیم خیرالله کریمیان

سلامتی تاج زرینی است بر سر افراد سالم که فقط بیماران قادر به دیدن آن می باشند.

علی کریمیان


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اَبر برچسبها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات