عطاری بهار

طب سنتی - گیاهان دارویی

تشریح استخوانهای زهار(لگن):دردوطرف راست وچپ استخوان خاجی دواستخوان وجودداردکه بوسیله مفصل محکمی(ارتفاق عانه)بهم پیوسته اند
عطاری بهار 
این دواستخوان برای استخوانهای بالاترمانند شالوده ای هستندوبرای استخوانهای پائین ترازخودحامل وجابجا کننده اند.هریک ازدواستخوان نامبرده چهاربخش دارد.
بخش خارجی آن بنام استخوان تهیگاهی؛بخش جلوئی بنام استخوان زهار؛استخوان عقبی،بنام استخوان سرین(ورک)وبخش که درطرف زیرین وروبداخل تن است بنام حقه ران نامیده میشود.استخوان اخیردارای حفره ای است که انتهای برجسته ومحدب استخوان ران درآن جای می گیرد.اندامهائی مانند مثانه وزهدان وکیسه های منوی(درنرینه ها) ونشیمنگاه ومقعد براین استخوان حقه ران قراردارند.
فوائد پاها:خلاصه گفتاردرباره پا این است که این عضودوفایده دارد،نخست استواری وراست ماندن بدن که مربوط به پاهاست.دوم جابجاشدن وحرکت در جهت افقی،بالا وپائین که بوسیله ران میسر میشود.اگر قدم(پا)آسیب ببیند پایداری وراست رفتن بااشکال روبرو میشود.اگر یکی ازپاها آسیب ببیند ودیگری سالم بماند،شاید تااندازه ای بتوان بوسیله پای سالم ازجائی بجای دیگر انتقال یافت.اگرماهیچه های ران وساق آسیب ببیند پایداری آسان است ولیکن انتقال به دشواری می انجامد.
تشریح استخوان ران:ران نخستین استخوان پا وبزرگترین استخوان بدن است.زیراکه این استخوان حامل استخوانهای بالاتروجابجا کننده وانتقال دهنده استخوانهای پائین ترازخودمیباشد.
عطاری بهار
انتهای فوقانی استخوان ران گرد است ودرحفره استخوان لگن(حفره حلقه ای استخوان خاصره)جای گرفته است.استخوان ران درطرف خارج دارای کوژی وبه طرف داخل وعقب گود وکاسه ای است.اگراستخوان ران راست می ایستاد ودربرابر حفره استخوان لگن قرارداشت نوعی کجی درآن بوجود می آمد-همچنانکه درکسانی که برای این سرشت هستند مشاهده میشود-ماهیچه های بزرگ وعصب ورگها رابخوبی نگهداری نمی کردوازتمامیت ران،درستی وراست  ایستادن حاصل نمی شد ونشستن بخوبی انجام نمیگرفت.واگربه سوی داخل برگشتگی نداشت،کجی بصورت دیگری رخ می داد ودراین حالت قوام وبسط ان به سوی داخل ممکن نبودوازداخل به سوی دیگر خم نمی شد واعتدال قامت ازبین می رفت.درانتهای پائین استخوان ران دوبرجستگی وجودداردکه درتشکیل مفصل زانوشرکت میکنند.
تشریح استخوان ساق:ساق نیزهمانند ساعدازدواستخوان ترکیب یافته است.یکی ازآنها که درامتدادتن است بزرگترودرازتروبنام درشت نی(قصبه بزرگ)ودیگری کوتاه وکوچکترازاولی است وکاملا به ران نمی رسدولی درطرف پائین به همانجا که اولی رسیده است وصل میشودوبنام نازک نی(قصبه کوچک)خوانده میشود.ساق نیزدارای یک خمیدگی بطرف خارج وخمیدگی دیگری به سوی داخل است تا بتواند اعتدال واستواری قامت رانگهدارد.
عطاری بهار
استخوان درشت نی که درواقع ساق پاست ازاستخوان ران کوچکتراست،زیرا دو موجب دراینجا وجودداردکه یکی موجب بزرگ شدن است برای اینکه هم استوارترباشد وبسهولت بطرف بالاحرکت کندودیگر موجب کوچک بودن است که براحتی حرکت کندوچون موجب دوم برای حصول غرض دراینجا اولویت داشت بنابراین کوچکترآفریده شد.لیکن چون درران موجب اول اولویت داشت بزرگترخلق شدوبه ساق سهم متناسبی بخشیده شد.زیرااگرساق استخوان بیشتری داشت درحرکت بادشواری مواجه میشد،همچنانکه دربیماران داءالفیل(پیل پائی ودرآن پابراثرانسداد مجاری لنفاوی قطورومتورم میشود)ودوالی(بیماری واریس نامیده میشود،خون بسبب کم کفایتی دریچه های وریدی درورید میماند وآنرامتسع میکند.این اتساع بیشتردرپاها،راست روده(دربواسیر)،تحتانی مری بوجود می آید)،این وضع دیده میشود.اگر ساق استخوان کمتری داشت ناتوان میشد وبزحمت می جنبیدواززیرباری که براوست شانه خالی می کردویارای برداشتن باررانداشت،همچنانکه این حالت درساق باریکان صادق است وروی همین انگیزه است که بوسیله نازک نی تقویت شده است.استخوان نازک نی فوائد دیگری نیزدارد،مانند پوشاندن عصب ورگهائی که بین دواستخوان قراردارند،همچنانکه مشارکت بادرشت نی در تشکیل مفصل قدم(مچ پا) وتقویت مفصل،بازشدن ودولاشدن و....
تشریح مفصل زانو:دوبرجستگی انتهای تحتانی ران بوسیله دوزردپی که یکی پیچنده ودیگری بندآورنده است محکم شده اندودرگودی فرورفته اند ومفصل زانو رابوجودآورده اند.
عطاری بهار

دردوطرف این دوبرجستگی دوزردپی نیرومند وجوددارد.دوسراین دوبرجستگی بوسیله کشکک هموارمیگردد.کشکک همان خودزانوست وآن استخوانی است مستدیروکارش این است که هنگام به زانونشستن وچمباتمه زدن ازکسستن وبرکنده شدن(مفصل)جلوگیری کندومفصلی راکه باجنبش خودبدن رابه حرکت درمی آورد تقویت کند.استخوان زانو درطرف جلوقراردارد،زیرابه سوی جلودرجولان است وبه سمت عقب چندان حرکت تندی ندارد.نرمش پذیری آن برای حرکت به دوجانب،بسیارکم موردنیازاست.لیکن این نرمش پذیری وحرکت آسان درسمت جلو حائزاهمیت زیاداست وزانودرجلو،درموقع برخاستن وزانوزدن ونظیرآن بادشواریهای زیادروبروست.
تشریح قدم(مچ پا وانگشتان):قدم ابزاری است برای پایداری واستواری،ریخت وشکل قدم به سوی جلو کشیدگی داردتا دربرخاستن برآن تکیه شود.
عطاری
قدم دارای بخشی بنام کف پاست که بطرف داخل تمایل داردتادربرخاستن وبویژه درراه رفتن قدم رایاری دهد،چنانکه درهنگام راه رفتن وقتی پائی برداشته میشودکف پای قدم دیگربه رونده پایداری واستواری می دهد تاوقتی یک پابرداشته شد،بدن برکف پای برجای مانده تکیه کندودراینحالت قامت راست می ایستد.خاصیت دیگرکف پاآن است که وقتی پای براشیای برجسته نهاده میشودآزاری بوجود نیایدوپانهادن براشیائی چون پلکانها وپله های نردبان بخوبی صورت گیرد.
قدم ازاستخوانهای زیاد ترکیب یافته است.فوائد این استخوان ها زیاد است مانند:
استمساک خوب(همدیگرراگرفتن)وقرارگرفتن مطلوب درمواقع لزوم برروی جسمی که پایمال میشود.کف قدم نیزمانند کف دست برای گرفتن اشیاءآمادگی دارد.هرگیرنده ای برای اینکه اجزایش دربهترگرفتن چیزی آماده باشدبهتراست چندپارچه باشد نه یکپارچه،زیراکه جسم یکپارچه بحالات گوناگون درنمی آید.قدم نیز همان فائده را داردکه هرعضومتشکل ازاستخوانهای بسیارمیتواندداشته باشد.
استخوانهای قدم شامل استخوانهای پاشنه پا،کف پا وبندهای انگشتان بیست وشش قطعه است.این استخوانها شامل قوزکی است که مفصل ساق باآن تکمیل میگردد،پاشنه ای داردکه بمنزله ستونی جهت استواری است ودارای بخش زورقی است که کف پارابوجود می آورد.مچ دارای چهاراستخوان است که باکف پا پیوستگی دارندویکی ازآن چهاراستخوان شبیه نردشش سطحی(مکعبی)است ودرطرف خارجی جای دارد.بهنگام پانهادن برزمین پایداری بعهده این مهره مکعبی است.کف پادرقدم دارای پنج استخوان است.شکل قوزک پادرانسان بیشترازقوزک سایرجانداران به مکعب نزدیک تراست.درجنبش پاقوزک برآمده تر از سایر استخوان های قدم است وهمینطوردراستقامت،پاشنه برآمده تر موثرترازسایر استخوانهای قد میباشد.قوزک دربین دوانتهای برجسته استخوانهای درشت نی ونازک نی قرارداردواین دو آنراازهرطرف دربرگرفته اند.منظورم این است که این دوازبالا وعقب وهردوطرف داخلی وخارجی آنرااحاطه می کنند.دونوک قوزک دردوحفره که درپاشنه وجودداردجای گرفته اند ومستقرشده اند.قوزک بخش وسطی است بین ساق وپاشنه وآن دورابهم بخوبی پیوندداده،مفصل بین آنها رانیرومندساخته است وبلحاظ قرارگرفتن دراین موضع واسط ازلرزش ولغزش مصون است.قوزک درواقع تماما دربین ساق وپاشنه است،هرچندبه سبب شکل خاص کف پا چنین می پندارند که به طرف خارج گرایش دارد.استخوان زورقی درعقب بوسیله مفصلی باقوزک ودرجلوباسه استخوان ازاستخوانهای مچ(استخوانهای میخی)ودرسمت خارج بااستخوان مکعبی پیوسته است.استخوان مکعبی رامیتوانی استخوان مجزائی بسماری واگربخواهی میتوانی چهارمین استخوان مچ محسوبش داری.پاشنه درطرف عقب درزیر قوزک قرارگرفته است واستخوان سخت ومدوراست تادربرابرسائیدگی وآسیب ها ایستادگی کند.سطح زیرین پاشنه صاف است تا پانهادن آسان باشد وقدم درموقع برخاستن بتواند بخوبی برقرارگاه خودبچسبد.اندازه استخوان پاشنه درحدی است که سنگینی بدن را بتواند بخوبی تحمل کند.شکل آن مثلث کشیده ای است که بتدریج باریک میشودوانتهای آن درکف پابطرف خارج است تاگودی کف پا بتدریج ازعقب بطرف وسط حرکت کند.
عمل مچ درپاهمانند مچ دست نیست.مچ دست ازدوردیف ومچ پا ازیک ردیف استخوان تشکیل یافته است واستخوانهای مچ پا ازاستخوانهای مچ دست بسیارکمتراست.زیرانیازکف دست به حرکت ودربرگرفتن،بیشترازنیازقدم است.فائده قدم بیشتردرپایداری دادن است.زیادبودن مفاصل وقطعات موجب میشد که استمساک وهمچنین استواری برروی چیزی قرارگرفته است دچاراشکال شود.زیرازیادبودن استخوان سستی وشکاف برداشتن زیادراببارمی آورد.واگراصلاتخلخلی وجودنداشت بازبازیان روبرومیشد.زیرادرچنین وضعی گسترش ونرمش مناسب درکارنمی بود.دانسته شده است که استمساک باافزایش تعداد وکاهش ابعاد بهترانجام می پذیرد،درحالی که برداشتن وبلندکردن باکاهش تعداد وافزایش ابعاد خوبتر صورت می گیرد.
کف پا ازپنج استخوان ترکیب شده است وهریک ازآنها بایکی ازانگشتان می پیوندد.هرپنج استخوان دریک ردیف وپهلوی هم قراردارند،زیرا نیازبه آنها دردرجه اول به محکم بودنشان است ودردرجه دوم فائده آنها برداشتن ودربرگرفتن است،چنانکه انگشتان دست به برداشتن ودربرگرفتن بیشترنیازمندند.
هریک ازانگشتان پابه استثنای انگشت شست ازسه استخوان کوچک(سلامیه:استخوان ریزیابند)وانگشت شست ازدواستخوان کوچک تشکیل شده است.

درود خداوند به روح مقدس شیخ الرئیس ابوعلی سینا و پدرم استاد حکیم خیرالله کریمیان

سلامتی تاج زرینی است بر سر افراد سالم که فقط بیماران قادر به دیدن آن می باشند.

علی کریمیان


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اَبر برچسبها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات