عطاری بهار

طب سنتی - گیاهان دارویی

گوئیم:ازآنجا که حرکت ارادی اندامها ازنیروئی سرچشمه میگیردکه ازطرف مغزبوسیله اعصاب به آنها می رسد،وازآنجا که اعصاب نمی توانستند بااستخوان ها بخوبی بپیوندند واستخوانها درواقع شالوده های اولیه اندامهای جنبنده هستند-واین بیگانگی عصب واستخوان ازآن است که استخوانها سخت واعصاب نرمند-خداوند تعالی عنایت فرمود،چیزی ازاستخوان رویانید که شبیه عصب است وآنرا عقب وزردپی می نامند.
عطاری بهار 
عقب راباعصب درهم تنید ومانند یک جسمش گردانید.وچون جسمی که از عصب وزردپی فراهم آمده بودبهرحال باریک است-زیرپی وقتی به اندامها می رسد حجم وغلظت آن به اندازه لازم نیست-وچنان به باریکی می انجامد که نتوان به آن اعتماد کرد،زیراپی درنزدیکی رستنگاهش دارای حجمی بودکه باگوهرمغزونخاع وحجم سرومحل بیرون آمدن پی ها سازگارومناسب بود.
عطاری بهار
به عطاری بهار خوش آمدید
اگرجنباندن اندامها نیزبه تنهائی به عصب واگذارمیشد وبهمان حجم اولیه باقی میماند،بویژه پس ازآنکه ماموریت توزیع نخاع رادراندامها بعهده میگرفت،برای اینکاربایستی شاخه شاخه میشد وازآن رشته هایی پدید می آمد وآنچه سهم استخوانی رامی رسانید بسیارباریکترازحجم اصلی میشد ودرچنین حالت باریکی ازرستنگاه خویش دورمی افتادودراینصورت تباهی رخ می داد.پس خداوند بزرگواربه حکمت خویش از تابیده ای که ازبهم بافتن عصب وزردپی پدیدآورده بود،رشته ها پراکندومیان آنهاراباگوشت آکند،آنراباغشائی پوشاند وستون محورمانندی ازگوهرعصبی درمیانه آن جای داد وازجمله این همه عصب وعقب ورشته تارهای آنها وازگوشت وغشاءپوشنده،اندامی راآفرید که آنرا ماهیچه می نامیم.وقتی ماهیچه منقبض میشود،وتری را که از عصب وزردپی فراهم آمده است وازماهیچه سربیرون آورده است به سوی خودمیکشد واندام انقباض می یابدوبراثرفشارکشیده میشود.وقتی ماهیچه انبساط می یابد وترسست میگردد واندام دورمیشود.
تشریح ماهیچه های صورت:آنچه آشکاراست اینکه تعداد ماهیچه های صورت به اندازه اندامهای متحرک صورت است واندامهای متحرک صورت.
عبارتنداز:پیشانی،دوکره چشم،دوپلک زیرین،گونه باشتراک،لبها،کناره پره های بینی وآرواره زیرین.
 عطاری بهار

تشریح ماهیچه پیشانی:حرکت پیشانی بوسیله ماهیچه باریک ومتمایل به پهن وغشائی(غلاف عضلانی)صورت می گیرد که درزیرپوست پیشانی گسترش یافته است وباآن چنان درهم آمیخته است که گوئی جزئی ازآن است وممکن نیست این دوراازهم جداکرد.دراین درآمیختگی نزدیک نیازی به وترنیست وپیشانی بطورمستقیم ماده حرکت راازماهیچه دریافت می دارد.عامل حرکت،پوستی چنان پهن وسبک است که بوسیله وترنشایدآنراجنبش داد.باجنبش این ماهیچه،ابروها بالا می آیند.ووقتی این ماهیچه به خودسستی می دهد،چشم رادربرهم نهادن پلک یاری مینماید.
تشریح ماهیچه های کره چشم:حرکت کره چشم برعهده شش ماهیچه است،چهارماهیچه ازآنهادرچهارسمت بالاوپائین دوگوشه چشم است واین ماهیچه های گوشه ای،چشم رابه سوی خودمیگردانند ودوماهیچه دیگرمورب هستندوکره چشم رابطوردایره ای می چرخانند.درعقب کره چشم ماهیچه ای وجودداردکه عصب توخالی را-که بعدابه آن اشاره خواهیم کرد-درخودجای داده است وآن عصب درکره چشم وآنچه باکره چشم است چنگ میزندوآنراسنگین میکند ونمیگذارد که چشم چنان سست شود که ازحدقه بیرون جهدودرموقع خیره شدن آنرانگهمیدارد.چون پوششهای رباطی این ماهیچه آنراازانشعاب بازداشته است،پژوهشگران رادچارتردیدساخته است.برخی آنرایک ماهیچه وعده ای دوماهیچه وگروهی سه ماهیچه تصورمیکنند.ولی این ماهیچه(ماهیچه مولر)به هرصورتی که باشد دارای یک سراست.
تشریح ماهیچه های پلک:ازآنجا که نیازی به حرکت پلک تحتانی وجودندارد،زیراکه کارهای مورد نیازمانندچشم برهم نهادن وخیره نگریستن تنها بوسیله پلک فوقانی صورت می پذیرد.
عطاری بهار
وازآنجا که اراده خداوند تعالی برآن است که برای انجام هرکاری تاسرحدامکان ازکمترین ابزاروآلات استفاده شود،چه(همچنانکه گفته اند:(هرکه بامش بیش برفش بیشتر)درتکثیرآفاتی است غیرقابل انکار.گرچه ممکن بوداین امربصورت معکوس انجام گیرد(درحرکت پلک ها وبازوبسته شدن چشم پلک بالائی ساکن وپائینی متحرک باشد)،لیکن حکمت آفریدگاربراین است که کنشها رابرطبق بهترین شیوه وصحیح ترین روشها به منشاء نزدیک داردومطابق برنامه درست وصحیح سببها رابه سوی مقصد گسیل دارد.
چون پلک فقانی به رستنگاه اعصاب نزدیکترازپلک تحتانی است ووقتی عصب به سوی پلک می آید تاآن رابحرکت وادارد،اگربه طرف پلک فوقانی می آمد،راه مستقیمی سیرمی کرد ونیازی به تغیر مسیر ودورزدن وبرگشتن نداشت وازآنجا که درحالت چشم گشودن باید پلک بطرف بالابازشود ودرهنگام دیده برهم نهادن به سوی پائین سرازیر گرددودرآن وضع هنگام چشم برهم نهادن،پلک نیازبه کشنده ای داشت که آنرا به سوی پائین بکشد،بنابراین چاره ای نیست که عصب آنراهم بطرف پائین وهم بطرف بالا بجنبش درآورد.
اگراین کاربعهده پلک تحتانی بود،عصبی که بطرف او می آمد حتما می بایست راه خودرا به سوی پائین انحراف دهد،بعد به سوی بالا رودواگرآن پی یکی بود،چاره ای نبود که یا بکناره پلک بچسبد ویابه وسط آن بپیوندد،واگربوسط پلک می پیوست موقعی که به سوی بالاروانه میشد حدقه چشم را می پوشاند واگربه کناره پلک می چسبید،الزاما به تنها یکی ازدوکناره می چسبید ودرچنین حالتی چشم برهم نهادن انجام نمی شدوناچارکجروی رخ میداد،ودرجائی که وترباپلک درتماس بود،برهم امدن پلک به تندی بوقوع می پیوست ودران سوی که ازتماس پی دوربود سستی رخ میدادودرنتیجه فرودآمدن پلک دردوطرف یکنواخت نمیشد واین چشم برهم نهادن به همان حالت دهن کجان میمانست.
برای راست امدن این عمل نه تنها یک ماهیچه بلکه دوماهیچه برای پلک فوقانی آفریده شده است واین دوماهیچه درجانب دوریزشگاه اشک روئیده اند ودرحالت پلک برهم نهادن بصورت یکنواخت،هریک ازطرفی پلک رابه سوی پائین می کشد وازآنجا که گشودن پلک،تنها به یک ماهیچه(بالابرنده پلک فوقانی)نیاز داشت که ازوسط پلک بگذرد وانتهای وتررابرکناره پلک بگسترد که وقتی زه کشیده شد پلک گشاده شود،ازاینرو یک ماهیچه برای گشودن پلک افریده شده است که یکراست به میانه دوغشاء فرودآید وبه جسمی غضروف مانند(تارسال پلیت)بر میخورد که درزیر رستنگاه مژه گسترده شده است وبه او می پیوندد.
تشریح ماهیچه های گونه:گونه دارای دونوع حرکت است،یکی ازدوحرکت آن تابع حرکت آرواره زیرین است وحرکت دیگرباحرکت لب مشترک است.
 

درحرکتی که تابع اندام دیگراست،حرکت دهنده،ماهیچه آن اندام است ودرحرکتی که بطور مشترک با لب انجام می گیرد،حرکت دهنده ماهیچه هائی است که گونه ولب درآنها مشترکند.
ماهیچه جنبانده گونه درهرگونه یک ماهیچه پهن است که بنام ماهیچه گونه(ماهیچه شیپوری)نامیده میشود.
هریک ازدو ماهیچه گونه ازچهار جزءترکیب یافته است،زیرا تارها ازچهار موضع به ماهیچه آمده اند،یکی ازاین اجزاء چهارگانه ازترقوه آمده است وانتهای آن درقسمت پائین به کناره هردولب پیوسته است(عضله خندان) وباحالت مورب دهان رابه سوی پائین می کشاند.
منشاء جزءدوم (عضله نازک گردن) ازدوسوی جناغ سینه وترقوه است وتاراین جزءبطور مورب راه می پیماید،بخشی که از سمت راست می آید بابخش سمت چپ تقاطع می یابد وآنگاه به قسمت پائینی کناره چپ لب می چسبد وبخش سمت چپی به بخش پائینی کناره راست می پیوندد.
وقتی این تار(عضله حلقوی دهان)منقبض میشود،دهان راتنگ می کندودرواقع کاران برای دهان مشابه کاربند کیسه برای کیسه است.
منشاء جزءسوم(عضله نازک گردن) ازکتف ونزدیک زائده غرابی است وبه بالای بخش دیگری که به آن مربوط است،وآن به ماهیچه ها میرسد،می پیوندد،وبوسیله آن گرایش یکنواخت لب به هردوطرف انجام می پذیرد.
منشاءجزء چهارم(عضله گونه ای بزرگ وکوچک)کناره های گردن است وازنزدیک هردوگوش عبور میکند وبااجزای گونه می پیوندد وحرکت نمایانی به گونه می دهد.
اینحالت لب به پیروی ازگونه حرکت میکند،دربرخی اشخاص این جزءچهارم به بیخ گوش بسیار نزدیک است وبه گوش چسبیده است وآنرا بحرکت در می آورد(عضلات گوش).
ماهیچه های لب:همچنانکه ذکر کردیم،لب دربرخی از ماهیچه ها با گونه اشتراک دارد،لیکن ماهیچه های ویژه خود لب چهارتاست.
دوتا ازاین ماهیچه ها ی ویژه لب ازبالا وازطرف هردوگونه به لب می رسند وبه نزدیکی کنارلب می چسبند(بالابرنده لب بالا وعضله انیابی)ودوماهیچه دیگردرقسمت پائین قراردارند(عضله پائین برنده لب تحتانی وگوشه ای لب).
وجود این چهارماهیچه برای حرکات لب کافیست،اگرفقط یکی ازانها به تنهایی حرکت کند،لب را به سوی خود میکشد وهرگاه دوماهیچه دردوطرف باهم حرکت درآیند،لب به هردو جانب کشیده میشود وباین ترتیب لب میتواند به هرچهارطرف خود حرکت کند. 
بدیهی است که لب بجزاین چهار سوی نیازی به حرکت نداردوبنابراین چهارماهیچه مذکوربرای لب کافی هستند.
انتهای ماهیچه هائی که لب وگونه درانها مشترک هستند،آنچنان با جسم لب درآمیخته اند که بوسیله حس نمیتوان آنها راماهیچه های جداازهم دانست،زیرالب اندامی است نرم وکاملا گوشتی وفاقد هرگونه استخوان.
ماهیچه های بینی:دوماهیچه کوچک وقوی(عضله گشاد کننده وتنگ کننده بینی)به هردوطرف پره بینی چسبیده اند وازاینروی کوچکند تابرای ماهیچه های دیگرکه جهت حرکت اندام ها بیشترمورد نیازند جای تنگ نباشد،زیرا اندامهائی مانند گونه ولب بیشترازپره بینی به جنبش نیازمندند ودرحرکات دائمی وجنبش های پی درپی،کناره پره بینی به آنها نمی رسد ونشاید آنها رادرتنگنا گذارد.
این ماهیچه ها ازاین روی محکم آفرینش یافته اند تا با نیروی خود،نداشتن استخوان را تلافی کنند،موضع این دو ماهیچه ازسوی گونه است وازهمان ابتدا با تارگونه درآمیخته اند،وبدانکه ازاینروی ازدوطرف گونه آمده اند که حرکت هردو به سوی گونه است.
درود خداوند به روح مقدس شیخ الرئیس ابوعلی سینا و پدرم استاد حکیم خیرالله کریمیان

سلامتی تاج زرینی است بر سر افراد سالم که فقط بیماران قادر به دیدن آن می باشند.

علی کریمیان


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

اَبر برچسبها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات