عطاری بهار

طب سنتی - گیاهان دارویی

تشخیص وتعیین زمان ومواظبتهای دوران حاملگی
بطوركلی مواظبتهای دوران حاملگی عبارت است ازیك برنامه مرتب معاینات دوره ای ومطالعه وارزیابی علائم مرضی ودرمان آنها وهمچنین اموزشهای كافی برای مادران،به نحوی كه بتوان یك حاملگی وزایمان طبیعی وتوام با سلامتی رابرای مادروجنین فراهم آورد.
عطاری بهار
دردوران حاملگی میتوان اكثراختلالات غیرطبیعی بدنی ومسائل روانی را تشخیص داده ومعالجه نموده ومادررابرای یك زایمان طبیعی آماده كرد.
برنامه های جاری مواظبتهای حاملگی كه ازاوایل قرن بیستم تعیین وتكمیل شده اند بیشتر بمنظوربهداشت وحفظ سلامت بدنی بوده ومخصوصا توجه پزشكان بیشتر به تشخیص زودرس پره اكلامپسی واكلامپسی(جریان خون ناكافی به رحم-صدمه به جدارعروق-اختلال در سیستم ایمنی-رژیم بدغذایی) كه بعدازهفته بیستم بارداری رخ میدهد ودرمان آنها وكاستن مرگ ومیر مادران وجنینها بوده است.ولی بهبودبهداشت عمومی وسلامتی وتغذیه فعلی زنان طبقه متوسط ایجاب میكند كه بیشتر به بهداشت روانی ومسائل روحی او توجه نمائیم.بطوریكه یكی از مسائل عمده مواظبتهای دوران حاملگی تعیین وتشخیص واكنشهای غیرطبیعی روانی زنان باردار نسبت به حاملگی وبچه داری میباشد.درمان وكمكهای لازم برای آنان اهمیت بسزائی دارد.
هنوزهم خانمهائی هستند كه حاملگی برای آنان مضروممنوع است.این حالات رافقط با معاینات قبل از حاملگی میتوان تشخیص داد.بطور كلی هرزنی كه میخواهد حامله شودباید ازهرلحاظ بطوركامل معاینه گرددودراین معاینات است كه پزشك باید وضع روحی بیماررابطوركامل بررسی نموده وآموزشهائی كاقی رادرمورد تولید مثل واعمال تناسلی بوی بدهند.معاینات دوران بارداری میتواند بهترازمعاینات دوران قبل ازحاملگی انجام شود.
parkin پركین خطرات حاملگی رادراشخاص مختلف تعیین نموده ودریك جدول خلاصه كرده است وخانمهارابراساس عواملی كه درپیش آگهی حاملگی موثرهستند به گروههای مختلف تقسیم بندی نموده ودرجه احتیاج به كنترل حاملگی رادرآنها ذكر نموده است.نكات زیررامیتوان بعنوان راهنمائی درتمامی امتحانات قبل از حاملگی بكاربرد.
امتحانات قبل از زایمان وقبل از حاملگی هیچیك نمیتوانند جانشینی برای مواظبتهای حین زایمان باشد ولذا پزشك باید برای كم كردن میزان مرگ ومیر مادران واطفال همواره دردوران حاملگی وقبل ازآن وهمچنین هنگام زایمان نظارت دقیق بعمل آورد.البته نباید فكركرد كه طبیبان متخصص بهترین مواظبتها را بعمل می آورند،زیرا اشتغالات خودآنها موجب جلوگیری از این امر میشودوهمچنین زیادی مقدارمعاینات نیز چندان اهمیتی نداردبلكه باید كیفیت معاینه وبرنامه صحیح امتحانات بطورمناسبی صورت گیرد.
برای تشخیص حاملگیهای پرریسك احتیاج به یك جدول واعداد نیست،هرنوع حالتی كه درحاملگی وجودداشته واختلالاتی دررشد ونمو جنین ویا زایمان آن بنماید ویا هرمرضی كه در مادردرهنگام شروع حاملگی وجودداشته باشد،خطرات حاملگی راافزایش خواهدداد.تعداد زیادی از این حالات رامیتوان درهمان معاینه اول تشخیص دادولی برخی دیگر در معاینات بعدی تشخیص داده خواهند شد.مطالب زیر بطور كلی حالاتی را كه موجب افزایش خطرات حاملگی میشود مشخص مینماید.
1-طبقه بندی اجتماعی:
الف-سن وتعداد زایمان