عطاری بهار

طب سنتی - گیاهان دارویی

Related image
تعیین زمان زایمان كارمشكلی بوده وطبیب معمولا نمیتواند بدقت زمان رسیدن به ترم رامعین نماید.البته اندازه گیری رحم برای این منظوركمك مینماید ولی تعیین سن جنین اهمیت بیشتری دارد.
طبیب میتواند بادقت زیاد زن حامله رادراولین ملاقات درماههای اول حاملگی معاینه كرده واوراازاشتباه درآورد.
1-مقایسه  اندازه رحم بامدت تقریبی حاملگی دراولین معاینه.
2-مقایسه اندازه رحم با هفته های حاملگی وقتی كه میتواند اندازه رحم را بطوردقیق درهفته های 12و1