عطاری بهار

طب سنتی - گیاهان دارویی

 عطاری بهار

آتلکتسازی:ناتوانی بخشی از ریه ناشی از انبساط یافتن،اینحالت وقتی رخ میدهد که یاخته های آسترکیسه های هوایی(حبابچه ها)خیلی نارس بوده یا بوسیله مواد استنشاق شده به شدت آسیب دیده باشند.ویا ترشحات مولد ماده مرطوب کننده که کشش سطحی بین دیواره های حبابچه ایی را خنثی میکند.دچاراختلالاتی شده باشند.ریه را میتوان برای انبساط یا فیزیوتراپی یاری رساند،ولی آتلکتسازی طولانی برگشت ناپذیر میشود.