عطاری بهار

طب سنتی - گیاهان دارویی

عطاری بهار

آسم:بیماری ریه که باعث فشردگی قفسه سینه می شود.علت آن باریک شدن راههای عبورهوادرریه ووجودترشحات چسبناک می باشند.
چندین عامل ممکن است باعث ایجاداین بیماری شوندکه ازجمله ارثی بودن،حساسیت به عناصرمختلف یا غذاهای مختلف مثل شیره،صدفداران،گرده گیاهان ودرختان،مو وپوست حیوانات وبعضی داروها،سرمای طولانی وعلل روانی مثل اضطراب واحساس درماندگی وشکست میباشند.