عطاری بهار

طب سنتی - گیاهان دارویی

عطاری بهار

آسیب زانو:به غیرازآسیب هایی ساختاری،زانوکمتردرمعرض آسیب یا رگ به رگ شدگی قرارمی گیرد.خون مردگی وخراشیدگی نیاز به درمان جزئی دارد.
رگ به رگ شدگی های چرخشی که برای ایجاد وپارگی درغضروف کافی نمیباشد معمول بوده وباعث دردناگهانی وشدیدی در یک زانوهمراه باتورم میشوند.دراین مورد درعمل وحرکت زانوتغییر کوچکی ایجادمیشود.بهبود آن ظرف مدت 1تا3هفته ازطریق بانداژفشرده ومسکن صورت می گیرد.