عطاری بهار

عطاری بهار
"بیماریهای مغزواعصاب"
سردرد:سردردیکی ازشایع ترین بیماریهایی است که اغلب درناحیه ی کاسه ی چشم تا پس سر رخ میدهند.
علائم:بیخوابی،دردضربان داردرتمام سر،بروزدرداغلب به هنگام بیدارشدن ازخواب،دردمتوسط درجلویا عقب سر،دردمداوم شقیقه ها.
علل:معمولا یک چهارم افرادمبتلا به سردرددراثرمصرف بعضی ازمواد غذائی مانندپنیر،سس،جگر،مشروبات الکلی و... دچاراین بیماری میشوند.
همچنین کاهش آب بدن ومصرف بیش ازاندازه ویتامین های A,B ازعوامل ایجادسردردهستند.
خستگی،تنش روانی،چرخه قاعدگی،سرماخوردگی،آنفلوآنزا،بالابودن فشارخون.
تنفس مواد سمی وگازهایی مانند بنزین،سرب ومونواکسید کربن،سروصدای زیاد واستفاده ازدخانیات نیزدرایجادسردردنقش دارند.
میگرن:میگرن یکی ازشایع ترین بیماریهای مغزواعصاب بوده وغالبا افرادی که به میگرن مبتلا هستند برای مدت چندین سال دچارحملات مکرر سردردمیباشند.
علائم:سردردهای ضربان داریک طرفه(گاهی درنیمه چپ وگاهی درنیمه راست)وگاهی همراه باتهوع واستفراغ که لکه های سیاه یاجرقه های نورانی نیزدرجلوچشم فرددیده میشود.
علل:کارشدید،فشارهای روحی،استرس،مصرف قرص های پیشگیری ازبارداری،لبنیات،مشروبات الکلی،مسافرتهای طولانی و....باعث ایجاداین بیماری میشوند.
سرگیجه:احساس نوعی حرکت چرخشی درسرکه فرددرک درستی ازموقعیت خودوچیزهای اطرافش نداردواحساس می کند که همه چیز دورسرش می چرخد.
علائم:دراین بیماری تهوع،استفراغ،ناتوانی درایستادن به دلیل اختلالات بینایی،احساس پری درگوش یا ناشنوایی ورنگ پریدگی مشاهده میشود.
علل:سرگیجه به علت عفونت گوش،سابقه ی ضربه به سر،مسمومیت های دارویی،اختلال درگوش درونی،سرماخوردگی،آنفلوآنزا.
آلرژی،فقرغذایی،کاهش قندخون،خونریزی داخلی،بیماریهای قلبی و...
تشنج:تشنج شامل انقباضات غیرارادی تعدادزیادی ازعضلات بدن است،این وضعیت بدلیل وجودیک اختلال درفعالیت الکتریکی مغزاست،تشنج ها معمولا باعث ازدست رفتن یا اختلال هوشیاری میشوند.
علائم:ازدست دادن هوشیاری،ازدست دادن کنترل ادرارومدفوع،پرش یاتکان خوردن بازوها وپاها،حالت تحریک پذیری بعدازبه دست آوردن هوشیاری وبه دنبال آن خواب به مدت چندساعت.
علل:شایع ترین علت تشنج،صرع است.
سایرعلل عبارتنداز:برخی ازبیماریهای تخریب کننده مغز،آسیب سر،کمبوداکسیژن یاگلوکزدرمغز،مصرف موادی مثل الکل وعفونت های مکرر.
صرع:صرع حمله غیرقابل کنترل ورفتارغیرطبیعی حسی،حرکتی یاروانی است که توسط فعالیت غیرطبیعی مغزایجادمیشود.
علائم:ازعلائم صرع میتوان به تشنج وبیهوشی که گاهی اوقات باحرکات غیرارادی همراه است.
رنگ پریدگی،تهوع،ترس،استفراغ،سردرد،نبض سریع،رفتارهای عجیب وغریب و... اشاره کرد.
علل:علل ونوع صرع درسنین مختلف متفاوت است.
صرع درنوزادان به دلیل ضربه به سر،نارسایی دررشد،ضربه بهنگام زایمان وناهنجاریهای مادرزادی میباشد.
درافراد بالغ بیشتربراثرعوامل ژنتیکی است ودرسنین بالاترسکته مغزی،توده های خونی،کاهش یا افزایش قند وکاهش اکسیژن خون وضرباتی که به سروارد میشودمیتواند عامل ایجادصرع باشد.
بیخوابی:منظوراز بیخوابی حالات غیرعادی وکیفیت نامطلوب خوابیدن است،این کمبود استراحت درسلامتی وزندگی روزانه ی فرد تاثیر می گذارد.
علائم:بی قراری بهنگام کوشش برای به خواب رفتن،خواب کوتاه وبه دنبال آن بیدارشدن ازخواب،خواب طبیعی داشتن تا صبح وسپس صبح خیلی زود بیدارشدن.
علل:سروصدا،نور،نبودوسایل مناسب خواب.
دمای محیط،استرس،اضطراب،افسردگی.
التهاب مفاصل،خارش بدن،تغییردربرنامه خواب هیجان و....
رعشه:لرزش بدون اراده ی بدن بخصوص درناحیه سر،دست یاهردومیباشد.
علائم:لرزش دستها هنگام به دست گرفتن یک فنجان،بستن بندکفش یاحرکات عادی دیگر.
علل:تنش روانی،خستگی شدید،مصرف زیادکافئین،عوارض برخی داروها،صفات ارثی،اعتیادبه الکل،پرکاری تیروئید وندرتا سکته ی مغزی وتومور.
غش:بیهوش شدن وازدست دادن موقت هوشیاری که بطورناگهانی وبرای مدتی کوتاه درنتیجه ی نرسیدن خون کافی به مغزرخ میدهد.
علائم:احساس سبک شدن سربطورناگهانی،ضعف عمومی،تاری دیدناگهانی واحساس صدایی مثل سوت درگوش،تهوع واستفراغ،رنگ پریدگی وتعریق،گزگزدست وپا،نبض ضعیف،تنفس سطحی وافت فشارخون ودرنهایت ازدست دادن تعادل،سقوط وبیهوش شدن ازعلائم شایع غش هستند.
علل:غش درافراد سالم میتواند به دلایلی مانند،شنیدن خبرهای ناراحت کننده یاحتی خوب،دیدن صحنه ای ناخوشایند(شوک هیجانی)،دردشدید،ترس واسترس،خستگی زیاد،ایستادن طولانی،گرما.
برخاستن ناگهانی ازحالت خوابیده به نشسته یا ایستاده.
سوءتغذیه،کمخونی،نبود هوای تازه یا حتی مصرف داروهای غیرمجازروانگردان یاشد.
همچنین حملات غش ممکن است بدلیل برخی بیماریهای قلبی-عروقی،علل عصبی،افت قندخون وهمچنین کاهش حجم خون به دلیل خونریزی،اسهال واستفراغ شدید نیزباشد.
ضعف اعصاب:این بیماری به دوصورت خودرانشان میدهد،یکنوع شکایت ازخستگی زیاد پس ازتلاش ذهنی است که اغلب همراه باکاهش نسبی درعملکرد شغلی یاتوانایی انجام وظایف روزانه میباشد،درنوع دیگراین اختلال،بیمارباکمترین فعالیتی،احساس ضعف جسمی وروانی میکند که بادردها وناراحتی عضلانی وناتوانی درشل کردن آنها همراه است.
علائم:دراین بیماری سرگیجه،سردردهای تنشی واحساس بی ثباتی عمومی شایع است،مراحل اولیه ومیانی خواب معمولا دچاراختلال میشودولی پرخوابی نیزممکن است دیده شود.
علل:علت ضعف اعصاب،فرسودگی عصبی است که ناشی ازتخلیه ی سلول عصبی ازذخیره موادغذائی اش میباشد،این تخلیه براثراسترس هایی چون کارزیاد ایجادمیشود.
تیک عصبی:یکی ازشایع ترین مشکلات روانی است،تیک ها حرکات غیرطبیعی ناگهانی،مکرر،سریع وهماهنگی هستند که معمولا به راحتی قابل تقلید هستند.
علائم:علائم این بیماری شامل حرکات تکراری مشت کردن دست-لرزش بازو،چشمک زدن.
پریدن لگد زدن،دهان رابازکردن،ابرورابالاانداختن،بالاکشیدن آب بینی(فین فین کردن).
جیغ کشیدن،ناله کردن،سرفه کردن،صداراصاف کردن وشانه رابالا انداختن است.
علل:زمانی اعتقاد براین بود که تیک ها علائم بیرونی-احساسات سرکوب شده وکشمکش های درونی هستند.
اما امروزه دربسیاری ازنقاط جهان آن راترکیبی ازعوامل محیطی وزیستی می دانند،تقریبا دریک سوم موارد پایه ژنتیک دارد،امادربرخی حالات ممکن است این عادت ازطریق تقلید به دست آید،همچنین مشخص شده است که رفتارهای تیکی درزمان فشارهای عصبی افزایش می یابدکه این امربه "تیک عصبی"منجر میشود.
وسواس:وسواس عبارت است از تکراربدون اراده ی افکارناخوشایند،اگرچه فردمی فهمد که این افکارنامناسب وغیرعادی است اما قادربه دورکردن آنها نیست،وسواس ت